Wczoraj po raz pierwszy w tym roku na tor przy ul. Wschodniej wyjechali zawodnicy opolskiego Kolejarza. Choæ do inauguracji sezonu ju¿ tylko niespe³na trzy tygodnie wci±¿ nie wiadomo, jak bêd± wygl±da³y rozgrywki.

Z powodu niemo¿liwo¶ci spe³nienia wszystkich warunków licencyjnych z rozgrywek wycofa³a siê ekipa T¯ Lublin, pojawi³ siê wiêc niespodziewanie problem z u³o¿onym ju¿ terminarzem. Zgodnie z nim ka¿dy zespó³ pojedzie w sezonie zasadniczym po dwa spotkania z ka¿dym z rywali, dwa razy bêdzie pauzowa³, a cztery najlepsze dru¿yny po zakoñczeniu czê¶ci zasadniczej pojad± w play-off. Po wycofaniu siê lublinian pojawi³ siê jednak problem, bowiem w tej sytuacji w Opolu odby³oby siê zaledwie piêæ spotkañ.

Wyj¶ciem z sytuacji by³aby zmiana terminarza i wprowadzenie zasady, ¿e ka¿dy z ka¿dym spotka siê cztery razy. – To by³oby najlepsze rozwi±zanie – przekonuje prezes opolan Jerzy Drozd. Zgodnie z regulaminem zgodziæ musz± siê na to jednak wszyscy II-ligowcy. – Dzwoni³em do Krosna, odpowiedzieli, ¿e siê zastanawiaj±, a pó¼niej przys³ali do zwi±zku pismo, ¿e chc± jechaæ po staremu. W £odzi nikt nie mia³ nawet czasu, ¿eby ze mn± porozmawiaæ na ten temat. To jest paranoja, podchodzimy do rozgrywek profesjonalnie i chcemy, aby by³o wiêcej meczów, a inne kluby traktuj± sprawê niepowa¿nie i chc± maksymalnie zmniejszyæ koszty. Po co w takim razie w ogóle startowaæ – pyta retorycznie prezes Drozd. – Co mam w tej sytuacji powiedzieæ np. miastu czy potencjalnym sponsorom, skoro w Opolu zagramy piêæ spotkañ ligowych? O kibicach ju¿ nawet nie wspominam – denerwuje siê. Wszystko wskazuje jednak na to, ¿e terminarz pozostanie jednak niezmieniony.

Pewnym pocieszeniem dla kibiców czarnego sportu w naszym mie¶cie mo¿e byæ fakt, ¿e klub zorganizuje tak¿e kilka imprez indywidualnych, m.in. towarzyski mecz m³odzie¿owców Polska – Czechy, Memoria³ imienia Gerarda Stacha, æwieræfina³ IMP czy pó³fina³ Srebrnego Kasku, a po sezonie zasadniczym odbêd± siê jeszcze spotkania play-off, bo trudno sobie wyobraziæ, by opolanie do nich nie awansowali. Mimo to sezon potrwa tylko piêæ miesiêcy, a w tym czasie przy ul. Wschodniej odbêdzie siê tylko kilkana¶cie imprez. – W maju w ogóle nie by³oby meczu ligowego w Opolu, to po prostu niepowa¿ne – stwierdza za³amany Drozd.

Opolscy ¿u¿lowcy rozpoczêli wczoraj przygotowania do sezonu, na pierwszym treningu pojawi³o siê sze¶ciu zawodników ze sk³adu krajowego, ostre treningi rozpoczn± siê ju¿ po ¶wiêtach. We wtorek przyjad± opolscy obcokrajowcy, dzieñ pó¼niej do³±cz± do zajêæ. W pi±tek przyjedzie typowany na lidera zespo³u Czech Lubos Tomicek. Na sobotê zaplanowano pierwszy sparing Kolejarz A (sk³ad krajowy) – Kolejarz B (obcokrajowcy). – Oczywi¶cie warunkiem jest jeszcze dobra pogoda, ale liczymy, ¿e nie bêdzie padaæ – koñczy prezes.

Sezon ligowy zgodnie z dotychczasowym terminarzem rozpocznie siê 6 kwietnia, opolanie zainauguruj± go na w³asnym obiekcie pojedynkiem z ekip± z Równego. Poza tymi dwoma zespo³ami w II lidze wystartuj± jeszcze Start Gniezno, Orze³ £ód¼, KSM Krosno i Speedway Miszkolc.

¿ród³o: Gazeta Wyborcza

Komentarze

komentarzy