Stare KolejarzOpole.pl

Ksiê¿ak bez punktu

Robert Ksiê¿ak zakoñczy³ niedzielny mecz Premier League w którym Newport Wasps zmierzy³o siê z ekip± Stoke Potters bez dorobku punktowego.Australijczyk polskiego pochodzenia trzykrotnie pojawia³ siê na torze, za ka¿dym razem doje¿d¿aj±c na koñcu stawki.Po tym jak para go¶ci...

‚…nie ukrywam, ¿e chcia³bym wrócic’ – wywiad z Ostergaardem

W sezonie, który powoli dobiega koñca, zespó³ opolskiego Kolejarza bogaty by³ w zmiany. Mowa tu oczywi¶cie o sk³adzie. Na opolskim torze mogli¶my ogl±daæ zawodników z Rosji, Szwecji, Danii czy te¿ Czech. Dzisiaj prezentujemy Pañstwu wywiad z naszym duñskim zawodnikiem...

Kononov zwyciêzc± turnieju Mistrza

Igor Kononov zwyciê¿y³ w rozegranym dzi¶ turnieju "Mistrz ¦wiata Jerzy Szczakiel zaprasza na Opolszczyznê". Zawodnik Kolejarza Opole zwyciêstwo w turnieju indywidualnym wywalczy³ chwilê po podpisaniu kontraktu na rok 2010.W meczu Kolejarz Opole - Speedway Europa triumfowa³a dru¿yna europejska. Najlepszym...

Igor dwunasty w memoriale Marko

W Czerwonogradzie zosta³ wczoraj rozegrany III Turniej Memoria³owy po¶wiêcony pamiêci by³ego reprezentanta Kolejarza Opole - Igora Marko. W zawodach wystartowa³ jeden reprezentant opolskiego klubu - Igor Kononov.Igor w Czerwonogradzie zdoby³ piêæ punktów, które pozwoli³y mu uplasowaæ siê na dwunastej...

2 punkty Rembasa w Gdañsku

Korzystaj±c ze sprzyjaj±cej aury rozegrano w Gdañsku Miêdzynarodowy Turniej Par, w którym wystartowa³ Piotr Rembas. Reoprezentant Kolejarza zgromadzi³ na swoim koncie zaledwie 2 oczka i wraz z partneruj±cym mu Rosjaninem Renatem Gafurovem zaj±³ ostatni±, szost± lokatê.W...

Czechowicz, Schmidt i Kononov nominowani

Jak co roku opolski dziennik "Nowa Trybuna Opolska" organizuje plebiscyt na najpopularniejszego sportowca opolszczyzny. W¶ród grona nominowanych znalaz³o siê trzech reprezentantów Kolejarza Opole.O miano najpopularnieszego sportowca opolszczyzny powalcz±: zdecydowany lider opolskiego zespo³u - Adam Czechowicz, odkrycie sezonu 2009...

Kononow siódmy na lodzie

Jak ju¿ informowali¶my Igor Kononow wzi±³ w ten weekend udzia³ w zawodach w wy¶cigach na lodzie. ¯u¿lowiec Kolejarza zaj±³ 7 miejsce w turnieju memoria³owym finalisty IM¦ 1973 W³adimira Paznikova.Wczoraj Igor wywalczy³ 11 punktów, dzi¶ za¶ zakoñczy³ starty z...

WAŻNE