Ju¿ dzi¶ o godzinie 16.00 w restauracji Willa M³ynówka odbêdzie siê konferencja prasowa zespo³u Kolejarza Opole. Najwa¿niejszym punktem konferencji bêdzie podpisanie kontraktów przez nowych zawodników opolskiego klubu.

Na dzisiejsz± konferencjê prócz przedstawicieli mediów zapraszamy tak¿e naszych kibiców – mówi Jerzy Drozd, prezes Kolejarza – Chcemy przedstawiæ nasz przysz³oroczny zespó³ oraz plany na nowy sezon

Komentarze

komentarzy