Kibice domagają się remontu stadionu

0
186

Najgorszy stadion żużlowy w Polsce. Ta często powtarzająca się opinia nie dotyczy wcale jakiegoś małego miasteczka bez żużlowych tradycji. Najgorszym i najbrzydszym stadionem żużlowym w Polsce, jest nazywany stadion w mieście wojewódzkim, z którego wywodzi się jedyny jak dotąd polski Mistrz Świata. O tym iż opolski obiekt wymaga natychmiastowego gruntownego remontu wiadomo od lat. Mimo to, nawet po kilku przeprowadzonych w ostatnich latach remontach, dziś przed opolskim klubem znów zawisło widmo braku licencji i nie wystartowania w rozgrywkach ligowych.

Żużel w Opolu to niezwykle popularna dyscyplina sportu. Na każdym meczu Kolejarza, opolski stadion mimo bardzo niskiego standardu, jest wypełniony po brzegi. Kibice liczą na awans do I ligi i nawiązanie do sukcesów opolskiego żużla z przed lat. Niestety, w chwili obecnej awans byłby przysłowiowym gwoździem do trumny żużla w mieście jedynego polskiego Mistrza Świata. Aktualnie obiekt w Opolu nie spełnia warunków licencyjnych wymaganych w wyższej klasie rozgrywkowej. Co więcej, może się okazać iż w przyszłym roku opolski obiekt nie będzie spełniać także wymogów stawianych klubom drugoligowym.

Działacze opolskiego Kolejarza nie zamierzają jednak czekać na moment w którym opolskiemu klubowi grozić będzie upadek. W tym sezonie, dzięki pomocy sponsorów, własnymi siłami klub rozbudował park maszyn. Niestety, możliwości klubu są z wiadomych względów ograniczone. Dlatego też działacze nieustannie składają do ratusza wnioski o przeprowadzenie niezbędnych remontów. Kolejne dwa wnioski zostaną złożone w Urzędzie Miasta wraz z podpisami opolskich kibiców domagających się modernizacji stadionu. Możliwość złożenia podpisu pod petycją do włodarzy miasta nadarzy się już w niedzielę, podczas ligowego meczu „Kolejarzy” z drużyną z Krosna. Przypomnijmy włodarzom miasta iż mieszkańcy Opola zasługują na nadejście XXI wieku także na opolskim obiekcie żużlowym.

Poni¿ej prezentujemy pañstwu treść wniosków, które zostaną złożone w Urzędzie Miasta:

Szanowny Pan
Ryszard Zembaczyński
Prezydent Miasta Opola
Opole Rynek – Ratusz
Wniosek do bud¿etu na rok 2009

Zarz±d Klubu ¯u¿lowego „Kolejarz” Opole zwraca siê z pro¶b± o zabezpieczenie ¶rodków finansowych jakie s± niezbêdne na przeprowadzenie remontu toru ¿u¿lowego na opolskim stadionie ¿u¿lowym polegaj±cej na:
· wymianie bandy drewnianej wokó³ toru ¿u¿lowego,
· podniesieniu zapadniêtego krawê¿nika wokó³ murawy toru wraz z wykonaniem brakuj±cych kratek ¶ciekowych wody,
· uzupe³nieniu nawierzchni toru w specjalny ¿wir (sjenit) w ilo¶ci minimum 220 ton,
· renowacji p³yty (murawy) stadionu.

Uzasadnienie:
Opolski stadion ¿u¿lowy aktualnie posiada wa¿n± licencjê toru jedynie do koñca sezonu 2009 r., przy czym mo¿liwo¶æ uzyskania licencji na sezon 2010 r. jest uwarunkowane wykonaniem powy¿szych prac remontowych.

Jednocze¶nie informujemy, ¿e prace te s± mo¿liwe do wykonania jedynie w okresie przerwy sezonu ¿u¿lowego, to jest pocz±wszy od miesi±ca pa¼dziernika 2009 r. do koñca lutego 2010 r.

Z pocz±tkiem miesi±ca marca 2009 r. komisja przy GKS¯ w Warszawie dokonuje odbiory torów i stadionów ¿u¿lowych na wszystkich polskich stadionach ¿u¿lowych przyznaj±c, b±d¼ nie przyznaj±c stosowne licencje upowa¿niaj±ce do przeprowadzania zawodów ¿u¿lowych na tych obiektach.

I. Zak³adany koszt realizacji powy¿szych prac remontowych.

Lp. Nazwa i opis zadania, Zak³adany koszt

—————————————————————————

1. Zakup p³yt OSB (oko³o 3.360 m/ kw.) – 190.000,00 z³

2. Monta¿ p³yt wraz z osprzêtem – 30.000,00 z³

3. Osadzenie na nowo istniej±cego krawê¿nika wraz z jego podniesieniem wokó³ toru przy murawie stadionu wraz z wykonaniem brakuj±cych obecnie wanny, studzienek i kratek odprowadzaj±cych wodê – 50.000,00 z³

4. Zakup materia³u ¿u¿lowego (sjenitu) dla uzupe³nienia nawierzchni toru w ilo¶ci oko³o 220 ton (najbli¿sza kopalnia odkrywkowa w Strzelinie k/ Wa³brzycha) – 2.500,00

5. Transport materia³u ¿u¿lowego (sjenitu) Opole – Strzelin – Opole oko³o 9 kursów – 5.500,00 z³.

6. Renowacja p³yty (murawy) stadionu wraz z trwa³ym oznaczeniem pasa bezpieczeñstwa (2m od krawê¿nika toru w g³±b murawy stadionu) – 10.000,00 z³

—————————————————————————
Razem: 288.000,00 z³
—————————————————————————

Pragniemy zwróciæ uwagê, ¿e wykonanie powy¿szych zadañ, warunkuj±cych uzyskanie licencji toru ¿u¿lowego na sezon 2010 r. nie jeste¶my w stanie samodzielnie zrealizowaæ, bez wsparcia finansowego Urzêdu Miasta Opola.

Informujemy, ¿e ju¿ dla spe³nienia zalecenia GKS¯ w Warszawie w roku bie¿±cym z pomoc± naszych sponsorów w³asnym sumptem wykonali¶my na obiekcie konieczne poszerzenie powierzchni parkingowej dla zawodników, a koszt tego przedsiêwziêcia przekroczy³ 20.000,00 z³. Nale¿y równie¿ nadmieniæ, ¿e w bie¿±cym roku na obiekcie stadionu ¿u¿lowego nie przeprowadzono ¿adnych zadañ remontowych oraz modernizacyjnych z udzia³em Urzêdu Miasta Opola pomimo, ¿e obiekt ten od lat têtni±cy ¿yciem sportowym – wymaga jak ¿aden inny, pilnych i potrzebnych prac modernizacyjnych.

Podnosz±c w niniejszym wniosku tak piln± i nieodzown± potrzebê pozostajemy ufni, ¿e pro¶ba nasza spotka siê ze zrozumieniem oraz przychyln± decyzj± Pana Prezydenta na co bardzo liczymy i z góry dziêkujemy.

Sz. Pan
Ryszard Zembaczyñski
Prezydent Miasta Opole
Opole Rynek – Ratusz
Wniosek do bud¿etu na rok 2010

Zarz±d Klubu ¯u¿lowego „KOLEJARZ” Opole zwraca siê z pro¶b± o ujêcie i zabezpieczenie w bud¿ecie na rok 2010 ¶rodków finansowych na modernizacjê Stadionu ¯u¿lowego w Opolu.

I. Zadania inwestycyjne:

——————————————————————————————
Lp. Nazwa zadania Zak³adany koszt (Termin realizacji)
——————————————————————————————

1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy i modernizacji stadionu ¿u¿lowego wraz z kosztorysem – 150.000,00 z³ (2010)

2. Budowa siedzisk na ³uku toru od strony bramy g³ównej wej¶cia na stadion na odcinku od parku maszyn w kierunku bramy wjazdowej na 600 miejsc – 500.000,00 z³ (2010)

3. Budowa stacji trafo z uwzglêdnieniem mocy do instalacji w przysz³o¶ci o¶wietlenia stadionu oraz toru ¿u¿lowego – 50.000,00 z³ (2010)

4. Poszerzenie drogi wjazdowej na stadion poprzez usuniêcie czê¶ci skarpy trybuny wraz z wykonaniem i utwardzeniem kostk± brukow± ci±gów komunikacyjnych (dróg i placów) na terenie stadionu – 200,000,00 z³ (2010)

——————————————————————————————-
Razem: 900.000,00 z³

II. Zadania remontowe

l.p. Nazwa zadania Kwota dotacji Termin realizacji

——————————————————————————————-

1. Adaptacja pomieszczenia na szatnie wraz z WC oraz natryskami – ³a¼ni± (szatnia gospodarzy) – 50,000,00 z³ (2010)

——————————————————————————————-
Razem: 50.000,00 z³
——————————————————————————————-

Uzasadnienie:
Prezentowane powy¿ej zadania inwestycyjne oraz remontowe na stadionie ¿u¿lowym stanowi± najbardziej pilne i niezbêdne do wykonania w najbli¿szym i bardzo krótkim okresie czasu.
Zadania te zosta³y ujête g³ównie dla spe³nienia wymaganej jego podstawowej funkcji do organizacji zawodów, jak równie¿ dla zabezpieczenia niezbêdnego bezpieczeñstwa tak dla kibiców jak i dla zawodników.

Powszechnie od lat wszystkim wiadomo, ¿e opolski stadion ¿u¿lowy, który ka¿dego roku têtni ¿yciem sportowym, na którym to organizowane s± imprezy sportowe dla wyj±tkowo szerokiej i z pewno¶ci± najwiêkszej spo¶ród wszystkich innych dyscyplin sportowych rzeszy kibiców, od wielu ju¿ lat jest w najbardziej pilnej, wrêcz priorytetowej potrzebie jego modernizacji.

W ¶wietle obowi±zuj±cej ustawy „o organizacji masowych imprez sportowych na otwartych obiektach sportowych” jak równie¿ obowi±zuj±cych wymogów regulaminu Polskiego Zwi±zku Motorowego i G³ównej Komisji Sportu ¯u¿lowego stadion ten, w chwili obecnej nie spe³nia wiêkszo¶ci zawartych w nich zapisów nak³adanych na organizatora imprez sportowych.
Od szeregu ju¿ lat stadion ten otrzymuje licencje na organizacje imprez sportowych jedynie „warunkowo” dziêki udzielanym sta³ym zapewnieniom, ¿e stadion jest w przededniu jego modernizacji i przebudowy.

Utrzymywanie stadionu ¿u¿lowego w jego aktualnym stanie mo¿e ostatecznie doprowadziæ do jego ca³kowitego zamkniêcia, na co mieszkañcy miasta Opola – sympatycy opolskiego speedwaya z pewno¶ci± nie zas³uguj±.

Pragniemy zwróciæ przy tym uwagê, ¿e przeprowadzane na tym stadionie zawody maj± g³ównie charakter ogólnopolski i miêdzynarodowy, w których uczestnicz± zawodnicy oraz kibice niemal z ca³ego ¶wiata, dlatego te¿ zwracamy uwagê, ¿e obecny stan infrastruktury naszego stadionu, nam Opolanom w ¿adnym razie nie przynosi chluby, a jedynie poczucie wstydu.

Przek³adana wci±¿ od szeregu lat oczekiwana decyzja W³adz Miasta i Rady Miasta Opola, dotycz±ca – rok rocznie zg³aszanych wniosków o konieczno¶ci rozpoczêcia kompleksowej przebudowy stadionu ¿u¿lowego, jest naszym zdaniem niezrozumia³a, tym bardziej, ¿e ¶rodki inwestycyjne na inne obiekty sportowe znajduj± swoje miejsce w planach bud¿etu miasta.
Pozostaje nam wierzyæ, ¿e tym razem wniosek nasz znajdzie zrozumienie i zostanie ujêty w planach inwestycyjnych bud¿etu miasta Opola na rok 2010 za co z góry dziêkujemy.

Ufamy równie¿ ¿e z chwil± wykonania pe³nej dokumentacji wraz z kosztorysem modernizacji i przebudowy stadionu ju¿ w roku 2010, kolejne lata tj. 2011 i 2012 stanowiæ bêd± ci±g prac inwestycyjnych na tym obiekcie do ca³kowitego zakoñczenia inwestycji.

POSTULAT MIESZKAÑCÓW MIASTA I GMINY OPOLA

My, ni¿ej podpisani, mieszkañcy Miasta i Gminy Opola zwracamy siê ze stanowczym wnioskiem o ujêcie w planach inwestycyjnych bud¿etu miasta Opola na rok 2009 (w ramach korekty bud¿etu) oraz na rok 2010 i nastêpne, rozpoczêcia modernizacji stadionu ¿u¿lowego przy ul. Wschodniej, za co z góry dziêkujemy.

Wierzymy, ¿e ju¿ nied³ugo bêdziemy mogli wreszcie czuæ siê na tym obiekcie tak, jak na to zas³ugujemy, a ponadto w³adze Sportu ¯u¿lowego bêd± mog³y przydzielaæ nam imprezy rangi mistrzostw Polski, Europy i ¶wiata, a tak¿e ju¿ bez ¿adnych przeszkód mecze w ramach Polskiej Ligi.

Wyra¿amy nadziejê, ¿e Pan Prezydent i W³adze Miasta z pe³nym oddaniem w³±cz± siê w ten proces, wype³niaj±c wolê nas mieszkañców – mecze ¿u¿lowe to bowiem jedna z niewielu masowych imprez na wysokim poziomie jakie nam w Opolu jeszcze pozosta³y! Chcemy w nich jednak uczestniczyæ w sposób godny, na miarê XXI wieku i bez wstydu za obecny stan obiektu!!!

Dlatego te¿ domagamy siê aby prezentowane powy¿ej wnioski o zapewnienie ¶rodków remontowych i inwestycyjnych zosta³y uwzglêdnione w planach bud¿etu Miasta w sposób priorytetowy i ju¿ bez dalszej zw³oki.

Komentarze

komentarzy