Otwarcie bram stadionu w Miskolcu nast±pi o 14.30. Tymczasem kibice zd±¿yli ju¿ zauwa¿yæ Briana Lyngsoe i Niklasa Larssona przygotowuj±cych siê w parkingu.

Od czasu do czasu w centrum Miskolca s³ychaæ naszych kibiców i g³o¶ne „Kolejarz Opole”.

Kibice przesy³aj± tak¿e kolejne zdjêcie: Brama stadionu w Miskolcu

13:22 – Na stadion w³a¶nie wjecha³ Lubos Tomicek. A z g³o¶ników na stadionie puszczono ju¿ muzykê. Pogoda coraz lepsza, ¶wieci s³oñce, ale wieje silny wiatr.

14.44 – Trzydzisetu Kibiców Kolejarza zasiad³o na trybunach w Miskolcu przy wyj¶ciu z drugiego ³uku. Ka¿dy w koszulce Kolejarza. Powieszona zosta³a tak¿e flaga Kolejarza. Mo¿na j± zobaczyæ na kolejnym zdjêciu prosto z Miskolca: Flaga na trybunach

15.15 – Doping ju¿ trwa na trybunach. Kibice przesy³aj± zdjêcie z trybun stadionu: Kibice ju¿ gotowi

16.03- zdjêcia z prezentacji: Kibice zawodnicy

17.45 – Ochrona z miskolca wchodzi na sektor zajmowany przez naszych kibiców, mimo i¿ opolanie zajmuj± siê kulturalnym dopingiem: Ochrona przeszkadza w dopingu

Komentarze

komentarzy