Zapraszamy wszystkich na stanowisko Kolejarza Opole w ramach Miêdzynarodowych Targów Turystyki na Opolskim rynku.

Jutro (pi±tek) od godziny 14 bêdzie mo¿na miêdzy innymi podziwiaæ prawdziwe maszyny ¿u¿lowe, zrobiæ sobie zdjêcie na motorze czy porozmawiaæ z zawodnikami Kolejarza. Atrakcji na pewno nie zabraknie!

Stanowisko Kolejarza bêdzie mo¿na odwiedzaæ tak¿e w Sobotê.

Serdecznie zapraszamy!

Komentarze

komentarzy