Klub ¯u¿lowy Kolejarz Opole oficjalnie dementuje pog³oski pojawiaj±ce siê w prasie na temat rezygnacji z us³ug Lubosa Tomicka oraz innych obcokrajowców. Zarz±d zaznacza ¿e jest zadowolony z wystêpów Briana Lyngsoe, Juhy Hautamaekiego i Lubosa Tomicka.

W³odarze klubu wyra¿aj± natomiast oburzenie atmosfer± jak± wprowadzaj± w parkingu niektórzy zawodnicy. Jako przyk³ad podany zosta³ fakt i¿ trener oraz kapitan zespo³u nawet nie przywitali siê z Lubosem Tomickiem gdy pojawi³ siê w parkingu przed meczem z £odzi±. Zarz±d klubu wyra¼nie okre¶la i¿ nie mo¿e istnieæ w klubie podzia³ na zawodników naszych i nie naszych. „Wszyscy zawodnicy którzy podpisali kontrakty na sezon 2008 to zawodnicy Kolejarza Opole i maj± oni stanowiæ zgrany zespó³ a nie podzia³y na obcokrajowców i polaków, naszych i nie naszych i tym podobne.” – mówi dyrektor klubu Zbigniew Szulc.

Jednocze¶nie Klub Kolejarz informuje i¿ nie ma mowy o jakimkolwiek za³amywaniu r±k czy poddawaniu walki w II lidze. W kolejnych meczach bêdzie wystawiany najsilniejszy mo¿liwy sk³ad i w ka¿dym meczu zawodnicy maj± walczyæ o wygran±.

Zarz±d zastanawia siê tak¿e nad zastosowaniem zapisów które znajduj± siê w kontraktach krajowych zawodników, mówi±cych o obni¿eniu pensji w wypadku osi±gniêcia w dwóch kolejnych meczach ¶redniej biegowej poni¿ej dwóch punktów.

Zbigniew Szulc odniós³ siê tak¿e do sprawy braku Petera Kildemanda podczas meczu z £odzi±: „Peter usprawiedliwi³ swoj± nieobecno¶æ problemami logistycznymi, poprosili¶my go aby w Opolu pojawi³ siê ju¿ w sobotê jednak ze wzglêdu na napiêty kalendarz zawodnika okaza³o siê to niemo¿liwe. Nie mamy jednak do niego ¿adnych zastrze¿eñ i na pewno bêdzie powo³ywany na kolejne mecze. Tym bardziej ¿e s³abiej ni¿ dotychczas spisuj± siê inni juniorzy dla których powinna to by dodatkowa mobilizacja.” – T³umaczy dyrektor klubu.

Dobre informacje nap³ywaj± od Robert Flisa który po wypadku na treningu w Gorzowie przygotowa³ ju¿ swój sprzêt i wznowi³ intensywne treningi przed zawodami ligowymi.

Komentarze

komentarzy