Turniej im. Gerarda Stacha by³ okazj± do sprawdzenia potencjalnych wzmocnieñ Kolejarza. Dzi¶ ju¿ wiadomo, ¿e na wiêkszo¶æ zawodników opolskiego klubu nie staæ.

Ten, który zaprezentowa³ siê w niedzielê przy Wschodniej najlepiej – zawodnik Intaru Ostrów Wlkp. Robert Mi¶kowiak – na pewno w tym sezonie nie bêdzie je¼dzi³ w opolskim klubie. – Jest poza naszym zasiêgiem. Ze strony jego klubu jest zapora w postaci wysokiej kwoty odstêpnego – t³umaczy dyrektor Kolejarza Zbigniew Szulc. Podobnie wygl±da sprawa z innym zawodnikiem Intaru – Zbigniewem Czerwiñskim. – P³acenie klubom za zawodników bez gwarancji, ¿e bêd± du¿o lepsi od naszych, nie ma sensu. Nie staæ nas na to, tym bardziej ¿e trzeba bêdzie zainwestowaæ tak¿e w samych ¿u¿lowców – mówi Jerzy Drozd, prezes Kolejarza.

Najbli¿ej Opola jest Robert Wardza³a, który nie mie¶ci siê w sk³adzie Polonii Bydgoszcz, a w Memoriale Stacha nie wyst±pi³ z powodu choroby. Podkre¶la³ on, ¿e nie rezygnuje ze starañ o kontrakt w Opolu. Wardza³a ma pojawiæ siê na treningu podczas zgrupowania Kolejarza w ostatnim tygodniu maja i wtedy zarz±d klubu przekona siê co do jego umiejêtno¶ci i obecnej dyspozycji. – W opinii osób znaj±cych siê na ¿u¿lu to zawodnik porównywalny do Czerwiñskiego, a maj±cy bardziej profesjonalne podej¶cie do sportu – dodaje Szulc.

W kratkê je¼dzili podczas niedzielnych zawodów Rafa³ Szombierski, testowany pod k±tem ewentualnego przej¶cia do Opola, i Anglik Lee Smethills, zawodnik Kolejarza, który pierwszy raz w karierze wyjecha³ na opolski tor. O ile Szombierski raczej mo¿e zapomnieæ ju¿ o nowym klubie, Smethills dostanie jeszcze szansê na starty przy Wschodniej. – Lee sam przyzna³, ¿e nie je¼dzi³ tak, jak by tego chcia³. Obieca³, ¿e nastêpnym razem przyjedzie z innym silnikiem. Zale¿y mu na startach w Opolu, wiêc damy mu szansê przy okazji Turnieju Jerzego Szczakiela – t³umaczy Szulc.

¬ród³o: Gazeta Wyborcza Opole

Komentarze

komentarzy