53-37 brzmia³ wynik po piêtnastu biegach dzisiejszego niezwykle zaciêtego meczu miêdzy Speedway Miskolc a Kolejarzem Opole. Nie oby³o siê ponownie bez kontrowersji. Form± b³ysn±³ Czechowicz, do roli lidera powoli zacz±³ dorastaæ Tomicek (choæ nie ustrzeg³ siê fatalnego b³êdu gdy nie pu¶ci³ do przodu jad±cego jako Joker Czechowicza). W ekipie gospodarzy nie mia³a sobie równych para Bajerski/Rempa³a.

Fantastycznie zachowa³a siê grupa opolskich kibiców która po przejechaniu 550 kilometrów g³o¶no dopingowa³a swoj± dru¿ynê i przygotowa³a oprawê. Kibicom nie przeszkodzi³a nawet ochrona która wkroczy³a na sektor go¶ci w sobie tylko znanym celu. Ochrona nie chcia³a tak¿e dopu¶ciæ kibiców do parkingu gdy Ci chcieli podziêkowaæ swoim zawodnikom za ambitna postawê.

Pierwszy bieg wygrywa Tabaka przed Flegerem, Larsson niestety debiutuje nieudanie gdy¿ przyje¿d¿a ostatni. W drugim biegu upada Magosi. W powtórce Lyngsoe pierwszy za nim Rymel przez 4 okr±¿enia atakowany przez Pawliczka. W trzecim biegu niestety podwójne zwyciêstwo gospodarzy. S³abo Tomicek i Rembas. Bieg czwarty zakoñczy³ siê kolejnym zwyciêstwem Tabaki, Fleger nie mia³ szans z do¶wiadczonym Szatmarim.

Pi±ta ods³ona to niestety kolejne podwójne zwyciêstwo gospodarzy, choæ warta odnotowania jest ambitna postawa Pawliczka który minimalnie przegra³ z Bajerskim. W szóstym wy¶cigu wreszcie pokazuje swoje mo¿liwo¶ci Tomicek, niestety Rembas który by³ ustawiony w parze z Czechem dzi¶ na torze kompletnie nie istnia³. Bieg siódmy to kolejny remis. Na prowadzeniu Czechowicz, ostatni – Larsson, którego debiut niestety by³ bardzo nieudany. Ta¶m± zakoñczy³ swój udzia³ w ósmym biegu Lyngsoe, Larsson wystartowa³ ze Duñczyka w powtórce, ale uderzy³ w bandê i trzecia powtórka odby³a siê bez udzia³u „Kolejarzy” gdy¿ Pawliczek zanotowa³ defekt ju¿ na starcie.

Nadzieja wróci³a w¶ród opolskich kibiców po fantastycznym biegu dziewi±tym. Rembasa zast±pi³ jako z³ota rezerwa taktyczna (joker) Czechowicz. Bieg zakoñczy³ siê podwójna wygran± Kolejarza jednak na prowadzeniu przyjecha³… Tomicek. Niezrozumia³a jest postawa Czecha w takim momencie meczu gdy ka¿dy punkt jest na wagê z³ota. Bieg jednak zakoñczy³ siê wynikiem 7-1 i Kolejarz zmniejszy³ stratê do przeciwnika do 9 punktów.

Chwilê pó¼nej zrobi³o siê jeszcze dziwniej. Wykluczony z wy¶cigu zosta³ Czechowicz. Choæ kibice zgromadzeni na stadionie nie widzieli powodu takiej decyzji sêdziego, gdy¿ ta¶my na pewno nie by³o. To jednak nie koniec dziwnych decyzji sêdziego. Powtórka dziesi±tego biegu zosta³a przerwana gdy¿ sêdzia nie wy³±czy³ czerwonego ¶wiat³a. Kolejna powtórka i znów niezrozumia³a decyzja rozjemcy. Upad³ Larsson jednak szybko wsta³ i zszed³ z toru, mimo to sêdzie znów przerwa³ bieg. Gdy w koñcu dosz³o do rozegrania 10 biegu na start nie zd±zy³ Fleger i pad³o drugie 0-5 dla Miskolca w tym meczu.

Nerwy opolskich kibiców z³agodzi³a nieco fantastyczna jazda „Kolejarzy” w nastêpnym wy¶cigu. Lyngsoe z Tomickiem przyjechali przed Rymelem i Stichauerem. W dwunastym biegu ponownie spó³ka Bajerski-Rempa³a nie da³a szans przeciwnikom i by³o 5-1 a w ca³ym meczu 29-43. Stratê do Wêgrów zmniejszyli jednak najlepsi dzi¶ w zespole Kolejarza Tomicek i Czechowicz ponownie dowo¿±c do mety podwójne zwyciêstwo. Przed biegami nominowanymi by³o zatem 34-44.

Niestety Kolejarz przegra³ oba biegi nominowane. Najpierw w czternastym biegu upada Lyngsoe i jest 2-4, a chwile pó¼niej Bajerski z Rempa³± potwierdzaj± ¿e s± nie do pokonania tego dnia choæ po wyj¶ciu ze startu by³o 5-1 dla Kolejarza, ale Tomicek zosta³ wepchniêty w bandê a osamotniony Czechowicz nie da³ rady je¼d¼com Speedway Miskolc.

W meczu do wygranej zabrak³o przede wszystkim punktów zdobywanych przez juniorów. Opolscy kibice ju¿ nie mog± siê doczekaæ powrotu S³awka D±browskiego gdy¿ dzisiaj nasza para juniorska tylko „statystowa³a”. Zawiód³ Rembas i na pewno w tym miejscu zabrak³o „Szybkiego Fina”.

Bieg po biegu:
1. Tabaka, Fleger, Stichauer, Larsson 2-4 2:4
2. Lyngsoe, Rymel, Pawliczek, Magosi (d) 4-2 6:6
3. Bajerski, Rempa³a, Tomicek, Rembas 1-5 7:11
4. Tabaka, Czechowicz, Szatmari, Fleger 2-4 9:15
5. Rempa³a, Bajerski, Pawliczek, Lyngsoe 1-5 10:20
6. Tomicek, Szatmari, Tabaka, Rembas 3-3 13:23
7. Czechowicz, Rymel, Magosi, Larsson 3-3 16:26
8. Szatmari, Tabaka, Pawliczek (d), Lyngsoe (t)/Larsson (u) 0-5 16-31
9. Tomicek, Czechowicz!, Rymel, Magosi 7-1 23:32
10. Bajerski, Rempa³a, Fleger (w/2min.), Czechowicz (t)/Larsson (u) 0-5 23-37
11. Lyngsoe, Tomicek, Rymel, Stichauer 5-1 28:38
12. Bajerski, Rempa³a, Fleger, Lyngsoe 1-5 29:43
13. Tomicek, Czechowicz, Szatmari, Stichauer 5-1 34:44
14. Szatmari, Pawliczek, Tabaka, Lyngsoe (u) 2-4 36:48
15. Bajerski, Rempa³a, Czechowicz, Tomicek 1:5 36:53

Punktacja zawodów:

Kolejarz Opole – 37
1. Brian Lyngsoe (3,0,t,3,0,u) 6
2. Adam Pawliczek (1,1,d,2) 4
3. Lubos Tomicek (1,3,3,2′,3,0) 12+1
4. Piotr Rembas (0,0) 0
5. Adam Czechowicz (2,3,4!,t,2′,1) 12+1
6. brak zawodnika
7. Rafa³ Fleger (2,0,w,1) 3
8. Niklas Larsson (0,0,u,u) 0

Speedway Miskolc – 53
1. Adrian Rymel (2,2,1,1) 6
2. Norbert Magosi (u,1′,0) 1+1
3. Tomasz Bajerski (3,2′,3,3,3) 14+1
4. Tomasz Rempa³a (2′,3,2′,2′,2′) 11+4
5. Laszlo Szatmari (1,2,3,1,3) 10
6. Tamás Szilágy (ns)
7. Josef Tabaka (3,3,1′,2′,1) 10
8. Hynek Stichauer (1,d,0) 1

Komentarze

komentarzy