We wtorek Rafa³ Fleger który w zbli¿aj±cym siê sezonie bêdzie reprezentowa³ barwy Kolejarza po raz pierwszy wyjecha³ na tor.
Na oficjalnej stronie zawodnika ukaza³a siê krótka wypowied¼ „Krecika” po treningu:
– „Jestem bardzo zadowolony z siebie i ze swojego sprzêtu. Je¼dzi³o mi siê o wiele lepiej, ni¿ w ubieg³ym roku. My¶lê, ¿e spora w tym rola równiarki, która ostatnio pracowa³a na naszym torze. Nawierzchnia w koñcu jest bez dziur i mo¿na siê swobodnie ¶cigaæ, bez obawy, ¿e wpadnie siê w jak±¶ wyrwê. Teraz pozostaje mi czekaæ na treningi w Opolu.” – mówi Rafa³.

¼ród³o: www.krecik-racing.com

Komentarze

komentarzy