Prezentujemy Pañstwu krótki komentarz Rafa³a Flegera po wczorajszym turnieju w którym wychowanek RKM Rybnik zaj±³ 2 miejsce. Krecik odniós³ siê w nim m.in. do tego ¿e zdo³a³ uzyskaæ najlepszy czas dnia:„- Na pewno poje¼dzi³em trochê. Mo¿na powiedzieæ, ¿e znów sie nauczy³em ¶cigaæ na tym torze (¶miech). W koñcu sporo je¼dzi³em po „orbicie” i dawa³o to efekty. Co do najlepszego czasu dnia, to zabrak³o mi jednej sekundy do rekordu toru (¶miech), wiêc generalnie by³o fajnie.”

¼ród³o: http://www.krecik-racing.com/

Komentarze

komentarzy