Po 45 latach nieprzerwanych startów lubelski ¿u¿el w wydaniu ligowym zniknie ze sportowej mapy Polski. Zapad³a decyzja, ¿e lubelskie T¯ nie przyst±pi do rozgrywek II ligi.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e dzia³acze zdecydowali siê na to przed czasem, gdy¿ termin wyznaczony przez G³ówn± Komisjê Sportu ¯u¿lowego na z³o¿enie wszystkich dokumentów niezbêdnych do wydania licencji up³ywa 15 marca. Warto przypomnieæ, ¿e na pro¶bê lubelskiego klubu zosta³ on przed³u¿ony, gdy¿ zgodnie z procedur± „papiery” nale¿a³o sk³adaæ do 22 lutego. Klub do po³owy marca otrzyma³ licencjê warunkow± i do tego czasu mia³ uregulowaæ swoje zobowi±zania finansowe wobec ró¿nych instytucji – m.in. ZUS, Urzêdu Skarbowego oraz zawodników – Tomasza Piszcza, Sebastiana Trumiñskiego i Piotra ¦wista. Niestety, nie ma na to ¿adnych szans. – W tym roku nie pojedziemy – mówi Jaros³aw Siwek, wieloletni prezes T¯. – Wycofa³ siê sponsor, a w zasadzie siê nie pojawi³, choæ by³ si³± napêdow± naszych dzia³añ – oferowa³ 70-80 tys. na sezon, ale jak przysz³o co do czego, to znikn±³. Szkoda, bo wiele powa¿nych firm zadeklarowa³o, ¿e jak ruszymy, to nas wesprze. Liczyli¶my te¿ na pewn± kwotê ze strony miasta, ale tu na razie te¿ cisza i nawet nie wiemy, jakiego rzêdu by³yby to pieni±dze. Nawet gdyby¶my dzi¶ je za³atwili, to nie zdo³amy ich na czas wys³aæ do wierzycieli. Dlatego postanowili¶my zrezygnowaæ z ubiegania siê o licencjê.

Przed sezonem klub zakontraktowa³ siedmiu nowych zawodników zagranicznych, m.in. Australijczyka Marka Lemona i Kai Laukkanena z Finlandii. Poza tym czterech ¿u¿lowców mia³o wa¿ne kontrakty. Co z nimi bêdzie? – Wszyscy zostan± wypo¿yczeni do innych klubów – odpowiada Jaros³aw Siwek. – Byæ mo¿e w przysz³ym sezonie znowu powstanie ligowy zespó³. My¶lê jednak, ¿e T¯ ju¿ siê nie podniesie. Natomiast mo¿e powstaæ zespó³ na bazie prê¿nie dzia³aj±cego Amatorskiego Klubu ¯u¿lowego. To dobrze, ¿e taka dru¿yna jest, bo urz±dzenia i sprzêt do ró¿nych prac na torze nie zostan± zmarnowane i mam nadziejê, ¿e nie stanie siê tak jak w Krakowie czy Pile, gdzie po rezygnacji w wystêpów ligowych ¿u¿el znikn±³ zupe³nie.

¬ród³o: Gazeta Wyborcza Lublin

Komentarze

komentarzy