W meczu rozgrywanym w ramach rozgywek o tarczê Cravena Ipswitch Witches ulegli dru¿ynie Lakeside Hammers w stosunku 43-47. W barwach go¶ci z niez³ej strony pokaza³ siê obcokrajowiec Kolejarza Lubos Tomicek Czech w 5 startach zdoby³ 5 punktów i choæ wynik ten nie jest jako¶ specjalnie imponuj±cy, to jednak widaæ poprawê. Tomicek w pierwszych trzech startach zdo³a³ wywalczyæ 5 punktów przyje¿dzaj±c miêdzy innymi przed Tobiasem Kronerem który w zesz³ym sezonie tak skutecznie je¿dzi³ w barwach dru¿yny z £odzi. Po 10 biegu nad stadionem zaczê³o padaæ i Czechowi nie uda³o siê zdobyæ ju¿ wiêcej punktów. W ostatnim starcie Lubos zanotowa³ defekt na pierwszym ³uku.
Tomicek wyst±pi jeszcze dzi¶ wieczorem w rewan¿owym spotkaniu pomiêdzy obiema dru¿ynami do którego dojdzie w Thurrocku. Ju¿ o 18 polskiego czasu na tor wyjedzie inny zawodnik Kolejarza Lee Smethills którego brytyjska dru¿yna Sheffield zmierzy siê w rewan¿u z Scunthorpe Scorpions.

Biegi z udzia³em Tomicka:
2. Kroner, Kling, Tomicek, Schramm 3-3
4. Hampel, Tomicek, Kylmaekorpi, Kroner 3-3
8. ¦widerski, Tomicek, Lanham, Kroner 3:3
12. Shields, Louis, Kroner, Tomicek 3:3
14. Johnston, Davidsson, Schramm, Tomicek (d) 4:2

Punktacja zawodów:
Ipswich Witches – 43
1.Robert Mi¶kowiak – 2 (0,2,0)
2.Piotr ¦widerski – 9 (3,1,3,2)
3.Chris Louis – 9 (2,1,3,2,1)
4.Steve Johnston – 6 (1,2,0,3)
5.Jaros³aw Hampel – 12 (3,2,1,3,3)
6.Chris Schramm – 1 (0,0,0,1)
7.Tobias Kroner – 4 (3,0,0,1,0)

Lakeside Hammers – 47
1.Andreas Jonsson – 11 (1,3,3,2,2)
2.Leigh Lanham – 5 (2,0,1,2)
3.Adam Shields – 10 (3,3,1,3,0)
4.Jonas Davidsson – 6 (0,1,3,2)
5.Joonas Kylmaekorpi – 7 (1,3,2,1)
6.Ricky Kling – 3 (2,0,1)
7.Lubos Tomicek – 5 (1,2,2,0,d)

Komentarze

komentarzy