Niedawno informowali¶my pañstwa i¿ jednym z zawodników, którzy przed³u¿yli umowy z opolskim Kolejarzem jest m³odzie¿owiec Max Dilger. M³ody Niemiec przed³u¿y³ kontrakt tak¿e w swoim brytyjskim zespole – Edinburgh Monarchs.

Jak pamiêtamy, Max nie móg³ wzi±æ udzia³u w kilku ostatnich meczach Kolejarza w poprzednim sezonie. Sytuacja ta by³a spowodowana kolizjami terminów w ligach polskich i brytyjskich. Szkockie zespo³y w angielskiej Premier League startuj± zazwyczaj w niedziele, czyli w tym samym dniu co liga polska. Co wiêcej, wiêkszo¶æ zawodników posiadaj±cych kontrakty w obu ligach, wybiera w takich sytuacjach starty na Wyspach, poniewa¿ tamtejsze kontrakty przewiduj± wysokie kary za odmowê startów.

Czy w nadchodz±cym sezonie bêdziemy zatem mogli podziwiaæ wystêpy Maxa na opolskim torze? Pozostaje zaczekaæ na og³oszenie terminarzy obu lig oraz decyzje samego zawodnika.

¼ród³o: speedweek.de

Komentarze

komentarzy