W sezonie, który powoli dobiega koñca, zespó³ opolskiego Kolejarza bogaty by³ w zmiany. Mowa tu oczywi¶cie o sk³adzie. Na opolskim torze mogli¶my ogl±daæ zawodników z Rosji, Szwecji, Danii czy te¿ Czech.

Dzisiaj prezentujemy Pañstwu wywiad z naszym duñskim zawodnikiem – Ulrichem Ostergaardem, który z mi³a chêci± odpowiedzia³ na kilka pytañ.

KolejarzOpole.Pl:Jak oceniasz swoje starty w Opolu w koñcz±cym siê ju¿ sezonie?

Ulrich Ostergaard:Moje starty oceniam na dobre. Wypróbowa³em nowy tor, jazdê w innym pañstwie. Jednak teraz wiem, ¿e staæ mnie na wiele wiêcej ni¿ pokaza³em w Opolu.

KO: Tzn., ¿e by³o to dla Ciebie nowe do¶wiadczenie?

UO: Zdecydowanie tak i bardzo mnie to cieszy. W koñcu mog³em spróbowaæ si³ na jakim¶ polskim torze. Poza tym pozna³em ¶wietnych fanów i bardzo mi³ych ludzi.

KO: Jak siê maj± sprawy z Twoj± kontuzj±? Jest jaka¶ poprawa? Kiedy bêdziesz móg³ powróciæ na tor?

UO: Z moim kolanem ju¿ lepiej, ale niestety jeszcze jest spuchniête i trochê boli. Mam nadziejê, ¿e uda mi siê wróciæ na tor ju¿ w t± niedzielê, i wyst±piæ w meczu dla Belle Vue Aces, który odbêdzie siê 28 wrze¶nia.

KO: I ostatnie pytanie, czy gdyby¶ dosta³ propozycjê wystartowania dla opolskiej dru¿yny w przysz³ym sezonie, przyj±³by¶ j±?

UO: Bardzo podoba³o mi siê w Opolu. Dobrze wspó³pracowa³o mi siê z zarz±dem. Bardzo polubi³em opolskich kibiców. Je¶li otrzymam tak± propozycjê na pewno j± przemy¶lê. Jednak nie ukrywam, ¿e chcia³bym wróciæ i pokazaæ na co mnie staæ.

KO: Dziêkujemy bardzo.

UO: Równie¿ dziêkujê i pozdrawiam.

Rozmawia³a: Madziara

Komentarze

komentarzy