Dzi¶ kontrakty z II-ligowym klubem ¿u¿lowym podpisali Dawid Cie¶lewicz i junior Marcin Piekarski.

Zakoñczyli¶my budowê dru¿yny na nowy sezon – mówi³ Jerzy Drozd, prezes Kolejarza. – Bêdzie to rok piêædziesiêciolecia ¿u¿la w Opolu i dlatego chcia³bym, ¿eby by³ rokiem prze³omowym.

A tym prze³omem ma byæ wyrwanie siê z drugiej ligi i awans do wy¿szej klasy. Zagwarantowaæ ma to ciekawy sk³ad jaki uda³o siê w Opolu zbudowaæ. Obok Cie¶lewicza i Piekarskiego liderami zespo³u maj± byæ Adam Czechowicz oraz Micha³ Mitko. Poza tym do dyspozycji trenera Andrzeja Maroszka bêd± tak¿e: Igor Kononow, Ilia Bondarenko, Roman Iwanow, Ricky Kling, Christian Ago, Ulrich Ostergaard, Max Dilger i Jan Holub.

Nowi zawodnicy zapowiadaj± walkê o awans.
Nie przyszed³em do Opola, aby je¼dziæ w ogonach drugiej ligi, tylko powalczyæ o awans – mówi pozyskany ze Startu Gniezno Cie¶lewicz. – Od pocz±tku widzia³em, ¿e dzia³aczom z Opola i trenerowi bardzo na mnie zale¿y. Potraktowano mnie tu powa¿nie, przyjêto bardzo ciep³o i dlatego, mimo ¿e mia³em oferty z kilku innych klubów, postawi³em na Kolejarza.

Wiem na co mnie staæ i czujê siê pewnie – dodaje Piekarski. – Bêdê chcia³ byæ mocnym punktem dru¿yny, która wed³ug mnie jest na tyle silna, ¿eby powalczyæ o awans.

Nieco ostro¿niejszy jest prezes Drozd.
Pierwszym celem w nowym sezonie jest awans do czo³owej czwórki – mówi sternik Kolejarza. – Tam chcieliby¶my powalczyæ o jak najwy¿sze miejsce.

Marcin Sabat/TAW

¼ród³o: Nowa Trybuna Opolska

Komentarze

komentarzy