Sekula zachwyca w Danii!

Marcin Sekula zdoby³ dzisiaj na torze w Outrup ma³y komplet punktów - 14 + 4, czym przyczyni³ siê do wygrania meczu. Jego zespó³ na w³asnym torze pokona³ Holstebro 48-37. Bardzo jestem zadowolony z faktu, ¿e uda³o mi siê zdobyæ...

Sport 7: ” Atmosfera jest z³a”

Mia³o byæ tak piêknie. Podpisanie kontraktów z obcokrajowcami, hit transferowy w postaci Lubosa Tomicka i opolscy speedwayowcy mieli zagwarantowaæ pewny awans, ale ju¿ od pierwszego meczu zaczê³o zgrzytaæ.Zawodnicy nawzajem obarczaj± siebie win± za s³abe wyniki. Adam Czechowicz narzeka³ na...

Pó³fian³ IMP z udzia³em Czechowicza

Ju¿ 3 lipca w Bydgoszczy zostanie rozegrany pó³fina³ Indywidualnych Mistrzostw Polski. Przypominamy ¿e rezerwowym w tych zawodach bêdzie zawodnik Kolejarza Opole - Adam CzechowiczCzechowicz bêdzie móg³ zastêpowaæ jedynie zawodników którzy awansowali z tego samego æwieræfina³u (lub zostali z niego...

Komplet Juhy

Kolejny ¶wietny wystêp w lidze fiñskiej zanotowa³ obcokrajowiec Kolejarza Juha Hautamaeki. Podczas zawodów rozegranych w Kuusankoski Fin zdoby³ 12 punktów w 4 startach i obok swojego kolegi klubowego Rene Lehtinena by³ najlepszym zawodnikiem zawodów. W zawodach wyst±pi³ te¿ by³y...

W Kolejarzu: Polacy kontra obcokrajowcy

Opolski Kolejarz jest mocno podzielony na zawodników polskich i zagranicznych. Ci pierwsi praktycznie nie akceptuj± kolegów z zagranicyNieprzyjemna atmosfera w Kolejarzu tworzy siê g³ównie za spraw± kapitana dru¿yny Adama Czechowicza i trenera Piotra Rembasa. Przyk³adów negatywnego ich zachowania jest...

3+1 Lubosa na wyspach.

Eastbourne Eagles pokona³o na swoim torze dru¿ynê Lakeside Hammers 53-39. W spotkaniu wyst±pi³ Lubos Tomicek.Czech zdoby³ dla swojej dru¿yny 3 punkty z jednym bonusem. Zawody te by³y trudne dla Lubosa gdy¿ uczestniczy³ on w do¶æ niebezpiecznym wypadku w biegu...

Tomicek: Sytuacja w Kolejarzu jest nieprofesjonalna

Lubos Tomicek by³ jednym z zawodników, któremu oberwa³o siê za pora¿kê Kolejarza Opole z Or³em £ód¼. Dzia³acze opolskiej dru¿yny byli przez moment tak zawiedzeni postaw± Czecha, ¿e nie zamierzali ¶ci±gaæ go na kolejne spotkania. Ta sytuacja uleg³a jednak zmianie....

Osiem punktów Smethillsa

Dobre spotkanie odjecha³ dzi¶ Lee Smethills w barwach Sheffield Tigers przeciwko dru¿ynie Edinburgh Monarchs. Zawodnik Kolejarza zdoby³ 8 punktów z bonusem w 4 startach. Spotkanie zakoñczy³o siê zwyciêstwem dru¿yny Smethillsa 55 - 36. ...

Tylko 3 punkty Flegera w MDMP

W barwach RKM-u Rybnik zgodnie z warunkami wypo¿yczenia wyst±pi³ dzi¶ Rafa³ Fleger w I rundzie M³odzie¿owych Dru¿ynowych Mistrzostw Polski grupy III rozegranej w Rzeszowie.Krecik zdoby³ tylko trzy punkty, mimo to jego dru¿yna wygra³a te zawody przed W³ókniarzem Czêstochowa, Marm±...

Kolejarz nie za³amuje r±k

Klub ¯u¿lowy Kolejarz Opole oficjalnie dementuje pog³oski pojawiaj±ce siê w prasie na temat rezygnacji z us³ug Lubosa Tomicka oraz innych obcokrajowców. Zarz±d zaznacza ¿e jest zadowolony z wystêpów Briana Lyngsoe, Juhy Hautamaekiego i Lubosa Tomicka. W³odarze klubu wyra¿aj± natomiast...