Galeria z niedzielnego spotkania.

Zapraszamy wszystkich kibiców do obejrzenia naszych zdjêæ z niedzielnego spotkania Kolejarza z dru¿yn± Speedway Równe.Galeria: KOLEJARZ OPOLE - Speedway RówneZdjêcia: Oli

Wyrównany mecz przy wschodniej, Kolejarz wygrywa!

Do¶æ niespodziewany przebieg mia³ dzisiejszy mecz Kolejarza z Ukraiñskim Speedway Równe. Skazywany na wysok± pora¿kê zespó³ z Równego zawiesi³ poprzeczkê bardzo wysoko. Na szczê¶cie ¿u¿lowcy Kolejarza ju¿ w trzecim biegu objêli prowadzenie w meczu i nie oddali go ju¿...

Tomicek wraca na w³a¶ciwe tory

Du¿o lepszy ni¿ wczoraj wystêp w Anglii zanotowa³ dzi¶ Lubos Tomicek. Obcokrajowiec Kolejarza zdoby³ dzi¶ piêæ punktów oraz trzy bonusy, a jego dru¿yna, Lakeside Hammers, pokona³a Swindon Robins 50:45 w spotkaniu Elite League. Miejmy nadziejê ¿e wczorajszy wystêp by³...

Niklas Larsson wkrótce zawodnikiem Kolejarza!

W dzisiejszym treningu na stadionie przy ulicy wschodniej, szanse zaprezentowania swoich umiejêtno¶ci mia³ szwed Niklas Larsson. Zawodnik ten podpisa³ kontrakt na starty w T¯ Lublin. Jednak po wycofaniu siê "Kozio³ków" z rywalizacji w II Lidze, Niklas zosta³ bez klubu....

Wywiad z Prezesem Jerzym Drozdem

Prezentujemy Pañstwu wywiad z Prezesem Kolejarza, Jerzym Drozdem który ukaza³ siê w dzisiajszym wydaniu Gazety WyborczejJan Piotrowski: Jaki cel stawiaj± przed sob± w tym sezonie dzia³acze i zawodnicy Kolejarza?Jerzy Drozd: Nadal chcemy uciec z drugiej ligi. Chcemy zaj±æ miejsce...

Jedziemy do Miskolca!

Babinicz: "Dziêki uprzejmo¶ci Biura Podró¿y Glob jedziemy na mecz. Jest zapisanych 25 osób mimo to w³a¶ciciel firmy chce pomóc kibicom Kolejarza Opole i zgodzi³ siê po kosztach wynaj±æ autokar tak aby nasza dru¿yna nie pozosta³a bez wsparcia na Wêgrzech....

Tomicek bez punktu

Z zerowym dorobkiem zakoñczy³ swój wystêp Lubos Tomicek w kolejnym pojedynku M³otów o tarczê Cravena. Czech mia³ okazje do wyjazdu na tor tylko trzykrotnie. W 2 i 9 biegu opolski stranieri doje¿d¿a³ na metê ostatni, natomiast w 4 wy¶ciigu...

Kolejarz po raz trzeci zapowiada walkê o awans

W niedzielê o godz. 15.00 meczem ze Speedway Równe opolski Kolejarz zainauguruje kolejny sezon w II lidze.Po wycofaniu siê z rozgrywek T¯ Lublin do walki w najni¿szej lidze przyst±pi zaledwie sze¶æ dru¿yn. Bêd± to cztery kluby polskie i dwa...

Nie pojad±…

Sparing pomiêdzy RKM-em Rybnika Kolejarzem zosta³ odwo³any z powodu z³ych warunków atmosferycznych. Tor w Rybniku po opadach deszczu jest w tak z³ym stanie, ¿e zagro¿ony jest te¿ jutrzejszy test-mecz Rekinów z dru¿yn± z Czêstochowy.

Tomicek o Kryterium Asów i nie tylko…

Prezentujemy Pañstwu rozmowê z obcokrajowcem Kolejarza Lubosem Tomickiem. Zapytali¶my Czecha o jego wystêp w Kryterium Asów, a tak¿e o przygotowania do debiutu w Opolu i jego starty na angielskich torach.KolejarzOpole.pl: Lubos, jak oceniasz swój wystêp w Kryterium Asów?Lubos Tomicek:...