Prasa: Opolscy ¿u¿lowcy maj± wolne do 1 czerwca

Kolejny mecz ligowy opolska dru¿yna rozegra dopiero 1 czerwca.Jest to wynikiem utrzymania dotychczasowego kalendarza po wycofaniu siê z rozgrywek T¯-u Lublina. Do "planowanych” dwóch pauz dosz³y kolejne dwie w³a¶nie za mecze z Lublinem.Nie oznacza to, ¿e opolscy ¿u¿lowcy bêd±...

Jeden punkt Lubosa

Indianerna Kumla przegra³a na swoim torze Rospiggarn± Hallstavik 47:49 we wtorkowym spotkaniu Elitserien. Bardzo niewielki udzia³ w tym zwyciêstwie mia³ zawodnik Kolejarza, Lubos Tomicek. Czech zdoby³ tylko jeden punkt w czterech startach.Lubos musi zdecydowanie poprawiæ swoj± jazdê, gdy¿ ju¿...

Lubos jedzie do Leszna!

Zgodnie z wcze¶nieszymi przewidywaniami Lubos Tomicek zast±pi Bjarne Pedersena w drugim turnieju tegorocznej serii Grand Prix. Tomicek wyst±pi w zawodach z przechodnim numerem 1 co oznacza ¿e bêdzie wyje¿dza³ na tor w biegach rozpoczynaj±cych kolejne serie startów. Ju¿ w...

Zmar³ Kazimierz Sempruch

W pi±tek zmar³ na raka w warszawskim szpitalu Kazimierz Sempruch, wieloletni dziennikarz i dzia³acz sportowy.- Do koñca wierzy³, ¿e pokona chorobê i nie obarcza³ nas swoim stresem, choæ wiem, ¿e to wszystko bardzo go gryz³o. Mia³ czerniaka z³o¶liwego, w...

Memoria³ Gerarda Stacha

W najbli¿sz± niedzielê 11 maja o godzinie 17.00 na torze przy ulicy Wschodniej zostanie rozegrany Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Opola, bêd±cy jednocze¶nie memoria³em wspania³ego ¿u¿lowca, wychowanka Kolejarza Opole, Gerarda Stacha.Gerard Stach by³ m³odym ¶wietnie zapowiadaj±cym siê ¿u¿lowcem. Swój...

Marcin i Tomek nie¼le w Pfaffenhofen

Dwóch zawodników Kolejarz wyst±pi³o w drugiej rundzie 1. Speedway Bundesligi. Obaj ¿u¿lowcy reprezentuj± na niemieckich torach dru¿ynê Berlin Wolfslake, która zajê³a dzi¶ drugie miejsce za MSC Olchnig a tu¿ przed AC Landshut. Ostatnie miejsce zajê³a ekipa gospodarzy MSC Pfaffenhofen.Marcin...

Galeria z turnieju indywidualnego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ turnieju indywidualnego Polska U21 - Czechy U21 ...

Patryk Dudek zwyciê¿a

Prawie trzy godziny trwa³ treningowy mecz m³odzie¿owych reprezentacji Polski i Czech. Na torze jednak zaprezentowa³ siê tylko jeden zawodnik zza naszej po³udniowej granicy - Jan Holub. W zawodach nie brakowa³o dramaturgii, w trzecim biegu powa¿nie wygl±daj±cy upadek zaliczy³ Pawe³...

Awans Larssona

Niklas Larsson przebrn±³ przez szwedzkie eliminacje do Indywidualnych Mistrzostw ¦wiata Juniorów i bêdzie reprezentowa³ swój kraj w dalszej czê¶æi eliminacji.Zawodnik Kolejarza z 9 punktami zaj±³ siódme, czyli ostatnie premiowane awansem miejsce. Nale¿y zaznaczyæ ¿e w pokonanym polu Niklas pozostawi³...

Kolejny s³aby wystêp Wallnera

Po raz kolejny bardzo s³abo spisa³ siê w tym sezonie Fritz Wallner. Tym razem Austriak wystartowa³ w pierwszej rundzie po³±czonych dru¿ynowych mistrzostw S³owenii, Austrii, Chorwacji i Wêgier. Austriacy zajêli ostatnie miejsce a zawodnik Kolejarza zdoby³ tylko 6 punktów. Punktacja:...