Zdaniem kibica: Czechowicz najlepszy!

A¿ 311 osób wziê³o udzia³ w ankiecie w której pytali¶my: "Który z zawodników Kolejarza prezentuje siê dotychczas najlepiej?" Przewa¿aj±ca wiêkszo¶æ z pañstwa wybra³a kapitana opolskiego zespo³u, Adama Czechowicza.Na Adama g³osowa³o 182 internautów czyli a¿ 59% g³osuj±cych! Daje to mu...

3 punkty w 3 biegach…

Lubos Tomicek wyst±pi³ dzi¶ w kolejnym spotkaniu brytysjkiej Elite League w którym dru¿yna Wolverhampton Wolves podejmowa³a zespo³ Lakeside Hammers. Czech nie zachwyci³ i w 3 startach zdoby³ jedynie 3 punkty.Du¿o lepiej spisa³ siê drugi z rezerwowych zawodników zespo³u z...

Ci±g dalszy pomeczowych opinii

Prezentujemy Pañstwu kolejn± czê¶æ pomeczowych wypowiedzi po spotkaniu Kolejarza ze Startem Gniezno . Z zawodnikami po wczorajszym, dramatycznym spotkaniu rozmawia³ redaktor naszego serwisu - OliLubos Tomicek (Kolejarz Opole):- Mia³em dzisiaj problemy ze sprzêg³em i praktycznie ani jedno wyj¶cie spod...

Echa „9 biegu” – Spycha³a odwo³any!

Po ogromnym nieporozumieniu w dziewi±tym biegu meczu ze Startem Gniezno nie mog³o obyæ siê bez konsekwencji dla winnych tego zdarzenia. Na dzisiejszym zebraniu zarz±du Klubu ¯u¿lowego Kolejarz Opole, do dyspozycji zarz±du odda³ siê trener opolskiej dru¿yny, Marian Spycha³a. Zarz±d...

Kolejna galeria z meczu z Gnieznem.

Zapraszamy do obej¿enia kolejnej seri zdjêæ z wczorajszego spotkania. Zdjêciê wykona³ OliDruga galeria z meczu OPOLE - Gniezno

Po meczu powiedzieli…

Dnia dzisiejszego nasz jedyny i niepowtarzalny Kolejarz Opole zmierzy³ siê ze swoim najsilniejszym chyba rywalem – Startem Gniezno. Walka by³a zaciêta, kibice, ca³y fan klub siedzieli jak na szpilkach. Biegi by³y bardzo zró¿nicowane, przewaga punktowa jednego zespo³u nad drugim...

OPOLE – Gniezno w obiektywie

Zapraszamy do obejrzenia pierwszej serii zdjêæ z dzisiejszego meczu. Nied³ugo kolejna seria zdjêæ, tym razem robiona ze ¶rodka toru. ...

Osiem punktów Marcina w bundeslidze

Równolegle z meczem Kolejarz - Start odbywa³ siê pierwszy turniej ¯u¿lowej Bundesligi na torze w Brokested. W dru¿ynie beniaminka Speedway Bundesligi, Berlin Wolfslake, wyst±pi³ wychowanek Kolejarza Marcin Sekula. Opolanin zdoby³ 8 punktów a jego dru¿yna zajê³a 3 miejsce. ...

Minimalna przegrana w wyrównanym meczu

Wynikiem 42-48 dla dru¿yny przyjezdnej zakoñczy³ siê mecz Kolejarza ze Startem Gniezno. Przez ca³e spotkanie wynik oscylowa³ w okolicach remisu a kibice zgromadzeni przy wschodniej obejrzeli bardzo ciekawe i emocjonuj±ce widowisko.Wielkie emocje zapowiada³ juz pierwszy bieg. Zaczê³o siê od...

Smethills ponownie z 8 punktami

Lee Smethills zdoby³ 8 punktów i 3 bonusy w meczu rozegranym w ramach Premier League w którym Tygrysy z Sheffield zmierzy³y siê z dru¿yn± Berwick Bandits. Anglik by³ obok Andre Comptona najlepiej punktuj±cym zawodnikiem w swojej dru¿ynie. Gospodarze z...