Prasa: Kolejarze nie lubi± Krosna

W czwartek zawodnicy Kolejarza Opole zmierz± siê z teoretycznie najs³abszym zespo³em w kraju - KSM-em Krosno. Po trzech kolejkach ligowych opolski klub ma na swoim koncie tylko jedno zwyciêstwo. Aby wiêc w³±czyæ siê do rywalizacji o awans, opolanie musz±...

Dobry wystêp Tomicka w Szwecji

Rosspigarna Hallstavik, w której wystêpuje zawodnik Kolejarza Lubos Tomicek, pokona³a dru¿yne Vastervik w inauguruj±cym rozgrywki Elitserien meczu 51-45.Zawodnik Kolejarza dobrze zaprezentowa³ siê w tym meczu zdobywaj±c 9 punktów i 2 bonusy pomimo bardzo silnej stawki zawodników.Punktacja:Rospiggarna Hallstavik1. Greg Hancock...

Kolejarze w Rybniku

Dzisiaj o 16:00 w Rybniku zostanie rozegrany sparing pomiêdzy miejscowym RKM a Kolejarzem Opole. Wszystkich kibiców którzy wybior± siê na to spotkanie informujemy ¿e wstêp na zawody jest bezp³atny.¼ród³o: http://www.rkm.rybnik.pl/

Niez³y wystêp Fritza na tle zawodników KSM

Bêd±cy ostanio w s³abszej formie Fritz Wallner pokaza³ej siê z niez³ej strony w turnieju par, który zosta³ rozegrany w niemieckiej Mi¶ni. Zawodnik Kolejarza zdo³a³ uzyskaæ 12 punktów w 6 startach. Zawody mia³y raczej przeciêtn± obsadê, jednak wystartowa³o w...

Rembas w nowej roli

Piotr Rembas który przed tygodniem zosta³ nowym trenerem opolskich ¿u¿lowców pojawi siê 2 maja (dzieñ po meczu w Kro¶nie) w Lublinie gdzie odbêdzie egzamin na certyfikat do uprawiania nieprofesjonalnego sportu ¿u¿lowego. Popularny "Beny" obejmie tam funkcje instruktora. W sk³ad...

Anir Druk pierwszym partnerem KolejarzOpole.pl

Stworzyli¶my dzia³ "Partnerzy" w którym bêdziemy wymieniaæ firmy które pomagaj± w dzia³aniu Klubu Kibica. Pierwszym naszym partnerem zosta³a firma Anir Druk która ufundowa³a nam dwa banery które reklamuj± serwis KolejarzOpole.pl na stadionie.Wszystkie informacje o Anir Druk ...

Wyjazd do Krosna odwo³any

Niestety z powodu zbyt ma³ego zainteresowania wyjazdem w¶ród kibiców Kolejarza, autobus do Krosna zosta³ odwo³any. Dziêkujemy osob± które chcia³y jechaæ. Mamy nadziejê ¿e uda im siê zorganizowaæ transport zastêpczy. Z drugiej strony smutne jest to ¿e w Opolu nie...

Turniej Polskiej i Czeskiej kadry m³odzie¿owej

Klub ¿u¿lowy Kolejarz Opole zaprasza wszystkich sympatyków czarnego sportu ju¿ w najbli¿sz± niedziele, 4 Maja o godzinie 15.00 na M³odzie¿owy turniej indywidualny reprezentacji Polski i Czech. W turnieju wyst±pi± wszyscy polscy m³odzie¿owcy Kolejarza.Obsada turnieju:1. Cyran £ukasz (Stal Gorzów)2....

Punkt Kildemanda

W kolejnym meczu duñskiej Superligi zmierzy³y siê dru¿yny Holstebro i Fjelsted. Dla dru¿yny go¶ci jeden punkt wywalczy³ m³odzie¿owiec Kolejarza Peter Kildemand. Oprócz niego w meczu wyst±pili inni zawodnicy startuj±cy w tym sezonie w polskiej drugiej lidze. Claus Vissing i...

Wallner w do³ku

W rozegranej w niemieckiej miejscowo¶ci Neustadt-Donau rundzie kwalifikacyjnej do mistrzostw Europy wyst±pi³ obcokrajowiec Kolejarza Fritz Wallner. Austriak podobnie jak to mia³o miejsce w trakcie meczu ze Startem Gniezno zawiód³ swoich kibiców i odpad³ z dalszej rywalizacji. Fritz zdoby³ zaledwie...