Prasa: Rosjanie rozjechali Opolan

Opolski Kolejarz w krajowym sk³adzie przegra³ z rosyjsk± Turbin± Ba³akowo 37:52. Rosjanie pokazali, co to brawura na torzeGo¶cie pojechali z wiêksz± determinacj±, co jest tym bardziej zaskakuj±ce, ¿e to opolanie mieli walczyæ o miejsce w sk³adzie na najbli¿szy mecz...

Kolejarz Opole 37 – 52 Turbina Ba³akowo

Kolejarz w krajowym sk³adzie i na rezerwowych motocyklach podejmowa³ dzi¶ wicemistrza Rosji - Turbinê Ba³akowo. Ostro je¿d¿±cy Rosjanie pokonali opolsk± dru¿ynê 37-52. Jednak nie wynik w tym spotkaniu by³ najwa¿niejszy a szansa treningu przed arcywa¿nym spotkaniem w Miskolcu.Zawody tradycyjnie...

Smethills wraca na tor

Lee Smethills po dwutygodniowej absencji spowodowanej kontuzj± stopy wraca na tor i wyst±pi dzisiaj w barwach Sheffield Tigers w meczu z lokalnym rywalem Scunthorpe Scorpions. Spotkanie rozgrywane w ramach "Knockout Cup" rozpocznie siê o 20:45 polskiego czasu. Przypomnijmy ¿e...

Bezbarwny Tomicek, Lakeside przegrywa

W rozegranym dzi¶ spotkaniu Elite League pomiêdzy Poole Pirates a Lakeside Hammers, w którym startuje Lubos Tomicek, gór± gospodarze którzy pokonali "m³oty" 54-38. Czech nie mo¿e zaliczyæ tego wystêpu do udanych. W czterech biegach Lubos zdoby³ tylko 3 punkty....

O krok od awansu

Rafa³ Fleger z dorobkiem 7 punktów zaj±³ 9 miejsce w finale eliminacji do MEJ i odpad³ z dalszej rywalizacji. Choæ ma³o kto przed zawodami liczy³ na awans Krecika to jednak wychowanek RKMu Rybnik z biegu na bieg prezentowa³ siê...

Promocja: Orange podwaja ka¿de do³adowanie.

Zapraszamy wszystkie osoby posiadaj±ce telefon na kartê w Orange do skorzystania z promocji w której ka¿da osoba która do³aduje telefon na KolejarzOpole.pl otrzyma podwojenie zasilenia, np. do³adowuj±c o 50z³ otrzyma siê 100z³.ZASIL KONTO JU¯ TERAZSzczegó³y us³ugi:• W dniach od...

Znamy sk³ad rywali!

Poznali¶my dzisiaj sk³ad dru¿yny Speedway Miszkolc na niedzielne spotkanie z opolskim Kolejarzem. Sk³ad jaki awizuj± Wêgrzy nie jest ¿adnym zaskoczeniem. ...

Zapisy na wyjazd do Miskolca do pi±tku.

Kibice chc±cy zobaczyæ na ¿ywo spotkanie w Miszkolcu mog± zapisaæ siê na wyjazd organizowany przez Andrzeja Zawadzkiego i biuro podró¿y Glob. Koszt przejazdu w dwie strony i ubezpieczenia wynosi 110 z³, do tego trzeba doliczyæ koszt biletu (w ubieg³ym...

Prasa: Kolejny obcokrajowiec w Kolejarzu

Niedzielne zwyciêstwo Kolejarza z ukraiñskim Speedway Równe wyra¼nie pokaza³o wiele niedoskona³o¶ci zawodników naszego klubu. Dlatego dzia³acze szukaj± pomys³ów na wzmocnienie sk³adu.Kolejarz jest o krok od podpisania kontraktu z kolejnym juniorem. Zespó³ ma zasiliæ 18-letni Szwed Niklas Larsson. Zawodnik mia³...

Relacja Gazety Wyborczej z niedzielnego meczu.

Opolanie wygrali i to najwa¿niejsze, ¿e inauguracja sezonu, i to na w³asnym torze, zakoñczy³a siê zwyciêstwem. Niestety nasi ¿u¿lowcy s³abo startowali spod ta¶my i straty musieli odrabiaæ na dystansie.U wiêkszo¶ci opolan widaæ by³o niestety brak obje¿d¿enia. Rywale przeciwstawili zaledwie...