Kolejarz nie za³amuje r±k

Klub ¯u¿lowy Kolejarz Opole oficjalnie dementuje pog³oski pojawiaj±ce siê w prasie na temat rezygnacji z us³ug Lubosa Tomicka oraz innych obcokrajowców. Zarz±d zaznacza ¿e jest zadowolony z wystêpów Briana Lyngsoe, Juhy Hautamaekiego i Lubosa Tomicka. W³odarze klubu wyra¿aj± natomiast...

Komplet Briana!

¯aden z je¼d¼ców wystêpuj±cych w w spotkaniu duñskiej Super Ligi pomiêdzy Esbjerg Motorsport a Brovst Speedway Club nie znalaz³ sposobu na je¼d¼ca kolejarza - Briana Lyngsoe. Duñczyk zaliczy³ najlepszy w tym sezonie wystêp zdobywaj±c pierwszy komplet w tegorocznych rozgrywkach.Dru¿yny...

S³aby wystêp Kildemanda

W poniedzia³kowym meczu ligii duñskiej nasz zawodnik Peter Kildemand wraz ze swoja dru¿yn± Fjelsted zostali pokonani przez Grindsted 39 - 47. Nasz zawodnik zaliczy³ bardzo s³aby wystêp w tych zawodach, mimo tego, ¿e raz przywióz³ ze sob± 3 punkty...

Hautmaeki i Tomicek w kwalifikacjach DP¦

29 czerwca w s³oweñskiej Ljubljanie odbêdzie siê druga Runda Kwalifikacyjna Dru¿ynowego Pucharu ¦wiata. Oprócz gospodarzy w zawodach wyst±pi± W³osi, Czesi i Finowie.W dru¿ynie fiñskiej zobaczymy zawodnika naszego Kolejarza Opole - Juhe Hautamaekiego, wraz z jego kolegami z Finalndii. Natomiast...

Kolejny fatalny wystêp Lubosa

Lubos Tomicek potwierdzi³ swoje s³owa o najgorszym sezonie w karierze wystêpem Szwedzkiej Elitserien. Czech ponownei by³ cieniem zawodnika który w zesz³ym sezonie wywalczy³ pozycjê rezerwowego w cyklu GP.Tomicek wyst±pi³ tylko w dwóch biegach zdobywaj±c jeden punkt dziêki upadkowi jednego...

Taki mecz nale¿y wygraæ – TVP Opole

Kolejarz uleg³ w spotkaniu z Or³em £ód¼ przegrywaj±c w ostatnim wy¶cigu. Trener twierdzi ¿e nie decyduje o sk³adzie, kapitan dru¿yny skar¿y siê na zawodnika czeskiego, prezes mówi - "p³acê i odpowiadam za wszystko" - czyli ¿u¿lowe piekie³ko w Opolu.Kto...

Kolejarz rezygnuje z Tomicka

Niedzielny mecz Kolejarza Opole z Or³em £ód¼ pokaza³ s³abo¶æ ca³ego opolskiego zespo³u. Po raz kolejny zawiód³ najlepiej op³acany z opolan, Czech Lubos TomicekTomicek przed sezonem zapowiada³, ¿e jego celem jest bycie liderem Kolejarza. Na s³owach siê skoñczy³o, bo Czech...

Dwie galerie z meczu z Or³em.

Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ z niedzielnego pojedynku Kolejarza z dru¿yn± Or³a £ód¼:Galeria KolejarzOpole.plGaleria NTOMi³ego ogl±dania.

Prasa: Fatalny mecz Kolejarza

W niedzielnym meczu z Or³em £ód¼ opolanie potwierdzili, ¿e s± jednym z najs³abszych zespo³ów w kraju.Mimo, ¿e bieg juniorski zakoñczy³ siê zwyciêstwem go¶ci w stosunku 4:2, to ju¿ po trzech wy¶cigach prowadzili gospodarze. Brian Lyngso i Piotr Rembas bez...

Pomeczowe wypowiedzi…

Po dzisiejszym niestety pechowym dla naszego Kolejarza meczu, rozmawiali¶my z naszymi zawodnikami i nie tylko. Pierwsz± osob±, któr± uda³o nam siê namowic do kilku s³ów komentarza by³ nasz czeski zawodnik Lubos Tomicek, którego mina podczas naszej rozmowy mówi³a sama...