Czechowicz wyst±pi³ w lidze w³oskiej.

W minion± sobotê, kapitan Kolejarza, Adam Czechowicz wyst±pi³ w trzeciej rundzie Dru¿ynowych Mistrzostw W³och w Giavera del Montello. Czechowicz reprezentowa³ barwy ASM Abato KLM. Debiut wypad³ przyzwoicie gdy¿ Adam zdoby³ 8 punktów a jego dru¿yna zajê³a ostatecznie 3 miejsce....

Wypowiedzi po memoriale

Po turnieju zapytali¶my o opinie na temat zawodów przedstawicieli Kolejarza Opole. Rozmawiali¶my z Prezesem naszego klubu a tak¿e z 3 zawodnikami. Oto co nam powiedzieli:S³awomir D±browski:Turniej nie by³ ³atwy. W Opolu nie mia³em jeszcze okazji siê po¶cigaæ ale my¶lê...

Memoria³ Gerarda Stacha dla Mi¶kowiaka

Robert Mi¶kowiak reprezentuj±cy KM Ostrów zwyciê¿y³ w zawodach o puchar Prezydent Miasta Opola bêd±cych jednocze¶nie Memoria³em Gerarda Stacha. Drugie miejsce zaj±³ jego klubowy kolega - Zbigniew Czerwiñski. Miejsce trzecie przypad³o reprezentantowi Kolejarza - Adamowi Pawliczkowi.Nagrody memoria³owe dla trzech najlepszych...

Adams wygrywa! Lubos koñczy z trzema punktami.

Australijczyk Leigh Adams wygra³ Grand Prix Europy w Lesznie. Drugie miejsce zaj±³ zwyciêzca rundy zasadniczej - Amerykanin Greg Hancock. Na najni¿szym stopniu podium stan±³ Nicki Pedersen. Najgorsze dla sportowca, czwarte miejsce przypad³o Jaros³awowi Hampelowi.Lubos Tomicek zdoby³ 3 punkty a...

Prasa: Kolejarz poszukuje wzmocnieñ

Niedzielny turniej po¶wiêcony pamiêci Gerarda Stacha bêdzie dla w³adz Kolejarza szans± na sprawdzenie potencjalnych wzmocnieñ zespo³u. Memoria³ ku czci tragicznie zmar³ego ¿u¿lowca Kolejarza na sta³e wpisa³ siê ju¿ do kalendarza opolskich imprez ¿u¿lowych. Ju¿ w ubieg³ym roku dzia³acze zrezygnowali...

Fan Club i serwis funduj± puchary

Fan Club wraz z serwisem KolejarzOpole.pl ufundowa³y puchary na niedzielny memoria³ Gerarda Stacha. Puchary przeznaczone s± dla trzech najlepszych juniorów którzy wezm± udzia³ w zawodach.

Hautamaeki punktuje

Fiñski zawodnik Kolejarza Opole, Juha Hautamaeki pokaza³ siê z dobrej strony w meczu rozegranym w ramach szedzkiej Allsvenskan pomiêdzy Griparn± Nykoeping a Ornarn± Mariestad. Juha wyje¿dza³ na tor piêciokrotnie i zdoby³ 9 punktów oraz 5 bonusów. Hautamaeki startowa³ z...

251 do 1 ¿e Tomicek wygra.

Brytyjski bukmacher Sportingbet wyp³aci 251 z³ za ka¿d± z³otówkê postawion± na to ¿e Lubos Tomicek wygra sobotnie GP w Lesznie. Faworytem bukmachera jest N. Pedersen którego szanse oceniane s± na 3 do 1.ZOBACZ PE£N¡ OFERTÊ SPORTINGBET NA GP W...

Kolejarz na Targach Turystyki

Zapraszamy wszystkich na stanowisko Kolejarza Opole w ramach Miêdzynarodowych Targów Turystyki na Opolskim rynku.Jutro (pi±tek) od godziny 14 bêdzie mo¿na miêdzy innymi podziwiaæ prawdziwe maszyny ¿u¿lowe, zrobiæ sobie zdjêcie na motorze czy porozmawiaæ z zawodnikami Kolejarza. Atrakcji na pewno...

Wywiad z Lubosem

Przentujemy pañstwu rozmowê z Lubosem Tomickiem, który specjalnie dla KolejarzOpole.pl mówi o sobotnim starcie w GP w Lesznie oraz o Kolejarzu Opole.KolejarzOpole.pl: Kolejarz ponownie przegrywa w Kro¶nie. Czy jeste¶ zawiedziony rezultatem, oraz tym ¿e nie mog³e¶ wesprzeæ swojej dru¿yny...