Echa „9 biegu” – Spycha³a odwo³any!

Po ogromnym nieporozumieniu w dziewi±tym biegu meczu ze Startem Gniezno nie mog³o obyæ siê bez konsekwencji dla winnych tego zdarzenia. Na dzisiejszym zebraniu zarz±du Klubu ¯u¿lowego Kolejarz Opole, do dyspozycji zarz±du odda³ siê trener opolskiej dru¿yny, Marian Spycha³a. Zarz±d...

Kolejna galeria z meczu z Gnieznem.

Zapraszamy do obej¿enia kolejnej seri zdjêæ z wczorajszego spotkania. Zdjêciê wykona³ OliDruga galeria z meczu OPOLE - Gniezno

Po meczu powiedzieli…

Dnia dzisiejszego nasz jedyny i niepowtarzalny Kolejarz Opole zmierzy³ siê ze swoim najsilniejszym chyba rywalem – Startem Gniezno. Walka by³a zaciêta, kibice, ca³y fan klub siedzieli jak na szpilkach. Biegi by³y bardzo zró¿nicowane, przewaga punktowa jednego zespo³u nad drugim...

OPOLE – Gniezno w obiektywie

Zapraszamy do obejrzenia pierwszej serii zdjêæ z dzisiejszego meczu. Nied³ugo kolejna seria zdjêæ, tym razem robiona ze ¶rodka toru. ...

Osiem punktów Marcina w bundeslidze

Równolegle z meczem Kolejarz - Start odbywa³ siê pierwszy turniej ¯u¿lowej Bundesligi na torze w Brokested. W dru¿ynie beniaminka Speedway Bundesligi, Berlin Wolfslake, wyst±pi³ wychowanek Kolejarza Marcin Sekula. Opolanin zdoby³ 8 punktów a jego dru¿yna zajê³a 3 miejsce. ...

Minimalna przegrana w wyrównanym meczu

Wynikiem 42-48 dla dru¿yny przyjezdnej zakoñczy³ siê mecz Kolejarza ze Startem Gniezno. Przez ca³e spotkanie wynik oscylowa³ w okolicach remisu a kibice zgromadzeni przy wschodniej obejrzeli bardzo ciekawe i emocjonuj±ce widowisko.Wielkie emocje zapowiada³ juz pierwszy bieg. Zaczê³o siê od...

Smethills ponownie z 8 punktami

Lee Smethills zdoby³ 8 punktów i 3 bonusy w meczu rozegranym w ramach Premier League w którym Tygrysy z Sheffield zmierzy³y siê z dru¿yn± Berwick Bandits. Anglik by³ obok Andre Comptona najlepiej punktuj±cym zawodnikiem w swojej dru¿ynie. Gospodarze z...

6 punktów Larssona w finale Vetlanda Cup

W dzisiejszym finale Vetlanda Cup wystartowa³ m³ody zawodnik Kolejarza Niklas Larsson. Szwed zdoby³ 6 punktów w czterech startach a jego dru¿yna, Elit Vetlanda, zajê³a ostatecznie drugie miejsce. Zmagania o puchara Vetlandy wygra³a Vargarna Norrkoeping, a trzecie miejsce zaj±³ zespó³...

Larsson te¿ nie¼le

Juha Hautamaeki nie by³ jedynym zawodnikiem Kolejarza który wyst±pi³ w turnieju "Vetlanda Cup". W innym czwórmeczu rozegranym w ramach tego samego turnieju wyst±pi³ m³ody Szwed Niklas Larsson który zadebiutowa³ w barwach dru¿yny z Opola w zesz³± niedzielê w Miszkolcu....

Niepokonany Juha

Juha Hautamaeki z dorobkiem 12 punktów w 4 startach zakoñczy³ swój udzia³ w turnieju "Vetlanda Cup". Choæ w zawodach startowali w wiêkszo¶ci raczej s³absi zawodnicy to jednak kilku ¿u¿lowców jest dobrze znanych w Polsce. Z bardziej znanych zawodników jacy...