Kolejarz za biedny na transfery

Turniej im. Gerarda Stacha by³ okazj± do sprawdzenia potencjalnych wzmocnieñ Kolejarza. Dzi¶ ju¿ wiadomo, ¿e na wiêkszo¶æ zawodników opolskiego klubu nie staæ.Ten, który zaprezentowa³ siê w niedzielê przy Wschodniej najlepiej - zawodnik Intaru Ostrów Wlkp. Robert Mi¶kowiak - na...

Tomicek zwyciêzc± w Pradze.

Pierwsza runda Indywidualnych Mistrzostw Czech zakoñczy³a siê zwyciêstwem zawodnika Kolejarza Opole - Lubosa Tomicka. M³ody Czech wygra³ cztery z piêciu swoich biegów co da³o mu 14 punktów . Drugie miejsce zaj±³ uczestnik GP Lukas Dryml, trzeci natomiast by³ Filip...

Galeria z Memoria³u Gerarda Stacha

Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ z Memoria³u Gerarda Stacha FOTO MEMORIA£ GERARDA...

Tragedia na inauguracje

9 maja w Seinajoki dosz³o do inauguracyjnej kolejki ligi fiñskiej. Po 6 biegach w zawodach prowadzili gospodarze - zespó³ Kotakat Seinajoki w barwach którego doskonale spisywa³ siê opolski zawodnik Juha Hautamaeki.W biegu 7 dosz³o do tragicznego wypadku. Zawodnik dru¿yny...

Lee tak¿e na zero

Identycznym dorobkiem jak Tomicek mo¿e "pochwaliæ" siê dzisiaj kolejny obcokrajowiec Kolejarza - Lee Smethills.Anglik wystartowa³ w meczu Reading Racers - Sheffield Tigers. Dru¿yna Smethillsa przegra³a bardzo wysoko bo a¿ 60-33. Lee, podobnie jak Lubos, wystartowa³ w trzech biegach...

Tomicek bez punktu

Bardzo s³abo wypad³ Lubos Tomicek w dzisiejszym meczu Elite League w którym to Contry Bees podejmowa³o na swoim torze dru¿ynê Lubosa - Lakeside Hammers.M³oty wygra³y spotkanie 41:49, niestety Tomicek do zwyciêstwa nie do³o¿y³ ani jednego punktu. Czech pojawi³ siê...

Wallner odpada z walki o GP

Dzisiaj w Abensbergu rozegrano pierwsz± rundê kwalifikacji Indywidualnych Mistrzostw ¦wiata. Turniej zakoñczy³ siê zwyciêstwem Daveya Watta z Australii który zgromadzi³ na swym koncie komplet 15 punktów. Na drugim miejscu sklasyfikowano Rafa³a Dobruckiego z 11 punktami. W zawodach wyst±pi³ te¿...

Czechowicz wyst±pi³ w lidze w³oskiej.

W minion± sobotê, kapitan Kolejarza, Adam Czechowicz wyst±pi³ w trzeciej rundzie Dru¿ynowych Mistrzostw W³och w Giavera del Montello. Czechowicz reprezentowa³ barwy ASM Abato KLM. Debiut wypad³ przyzwoicie gdy¿ Adam zdoby³ 8 punktów a jego dru¿yna zajê³a ostatecznie 3 miejsce....

Wypowiedzi po memoriale

Po turnieju zapytali¶my o opinie na temat zawodów przedstawicieli Kolejarza Opole. Rozmawiali¶my z Prezesem naszego klubu a tak¿e z 3 zawodnikami. Oto co nam powiedzieli:S³awomir D±browski:Turniej nie by³ ³atwy. W Opolu nie mia³em jeszcze okazji siê po¶cigaæ ale my¶lê...

Memoria³ Gerarda Stacha dla Mi¶kowiaka

Robert Mi¶kowiak reprezentuj±cy KM Ostrów zwyciê¿y³ w zawodach o puchar Prezydent Miasta Opola bêd±cych jednocze¶nie Memoria³em Gerarda Stacha. Drugie miejsce zaj±³ jego klubowy kolega - Zbigniew Czerwiñski. Miejsce trzecie przypad³o reprezentantowi Kolejarza - Adamowi Pawliczkowi.Nagrody memoria³owe dla trzech najlepszych...