Orze³ £ód¼ – Kolejarz Opole (historia spotkañ)

W niedzielê dojdzie do 47 spotkania pomiêdzy dru¿ynami z £odzi i Opola, w ramach rozgrywek o Dru¿ynowe Mistrzostwo Polski. Dotychczasowy bilans spotkañ jest niezwykle wyrównany. Obie dru¿yny maj± na swoim koncie po 22 zwyciêstwa - 15 na swoim torze...

Po treningu

Marcin razem z Adamem Czechowiczem, Piotrem Rembasem, Adamem Pawliczkiem i Rafa³em Flegerem odbyli dzisiaj trening na torze czêstochowskiego W³ókniarza.By³ to kolejny etap przygotowañ opolskiej dru¿yny przed wa¿nym meczem w £odzi. Marcin by³ zadowolony ze swoich startów: " Trening by³...

Prasa: Kolejarz znów pod ¶cian±

Niedzielny pojedynek Kolejarza Opole w £odzi z miejscowym Or³em mo¿e zadecydowaæ o tym, czy nasza dru¿yna wyst±pi w play-off o awans do I ligi. Po sze¶ciu kolejkach II ligi opolanie z jednym zwyciêstwem i trzema pora¿kami na koncie plasuj±...

Hautamaeki przeciêtnie

W spotkaniuLigi Allsvenskan - Valsarna Hagfors - Griparna Nyköping, 5 punktów wywalczy³ zawodnik Kolejarza, Juha Hautamaeki a jego dru¿yna przegra³a 49-47.Fin zaprezentowa³ siê ¶rednio, z jednej strony w bezpo¶rednim pojedynku pokona³ Freddiego Erikssona (Orze³ £ód¼) czy Miros³awa Jab³oñskiego (Start...

¦wietny wystêp Marcina i Briana w Danii

Fantastyczny debiut w duñskiej Superlidze zaliczy³ wychowanek Kolejarza - Marcin Sekula. Opolanin, który wystartowa³ w spotkaniu Outrup - Esbjerg, zdoby³ 12 punktów i jeden bonus. Dodajmy ¿e w zawodach wyst±pili bardzo uznani zawodnicy. W meczu tym wyst±pi³ tak¿e drugi...

Znamy sk³ady na £ód¼!

Znamy ju¿ awizowane sk³ady obu zespo³ów na niedzielny mecz w £odzi. Kolejarz awizowa³ sk³ad z trzema obcokrajowcami - Larsem Hasnenem, Lubosem Tomickiem oraz Brianem Lyngsoe. Z polskich zawodników wybrano Adamów Czechowicza i Pawliczka oraz Piotra Rembasa. Wiadomo jednak i¿...

Szombierski nie dla Kolejarza

Rafa³ Szombierski by³ w gronie kandydatów do wzmocnienia opolskiego zespo³u. Podobnie jak inni zawodnicy bêd±cy w krêgu zainteresowania opolskich dzia³aczy wyst±pi³ w Memoriale Gerarda Stacha, gdzie jednak nie zachwyci³ swoj± postaw±. Mimo to zaproponowano popularnemu "Szuminie" starty w Kolejarzu.W...

Lyngsoe i Kildemand jechali w Danii

W kolejnym meczu ligi duñskiej zmierzy³y siê dru¿yny Esbjerg i Fjelsted, w których to startuj± opolscy Duñczycy, czyli Brian Lyngsoe i Peter Kildemand. Lepsza w tej konfrontacji okaza³a siê dru¿yna gospodarzy dla której Brian Lyngsoe wywalczy³ 10 punktów z...

Kolejarze bêd± walczyæ o sk³ad

Zawodnicy Kolejarza Opole przygotowuj± siê do meczu z Or³em, który odbêdzie siê 1 czerwca w £odzi. Na ¶rodê i pi±tek zaplanowano treningi, a na czwartek pracê nad sprzêtem.W zajêciach w tym tygodniu uczestniczyæ bêd± tylko ¿u¿lowcy, walcz±cy o miejsce...

3 punkty Lubosa w Szwecji

Rospiggarna Hallstavik pokona³a na w³asnym torze dru¿ynê Hammarby Sztokholm 50:46, w meczu V kolejki szwedzkiej Elitserien.Zawodnik Kolejarza - Lubos Tomicek zdoby³ w tym spotkaniu 3 punkty. W pierwszym swoim biegu Lubos pokona³ tak uznanych zawodników jak Dobrucki i Ko³odziej....