Kontuzja Pedersena, Tomicek pojedzie w Lesznie?

W pi±tkowym spotkaniu ligi angielskiej kontuzji dozna³ lider Wybrze¿a Gdañsk i najskuteczniejszy na ten moment zawodnik w ca³ej pierwszej lidze Bjarne Pedersen. Duñczyk ma z³amany nadgarstek, co wyklucza go ze startów przez najbli¿szy czas. Wiadomo tak¿e ¿e pierwszym rezerwowym...

Trzy galerie z meczu Krosno – OPOLE

Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ ze spotkania Krosno - OPOLE: Galeria 1Galeria 2Galeria...

Na rozliczenia przyjdzie czas.

Zarz±d Kolejarza Opole w poniedzia³ek podejmie decyzjê, co zrobiæ po pora¿ce w Kro¶nie. "Nie wiem jeszcze jakie, ale napewno nast±pi± zmiany" - mówi Prezes Kolejarza Opole. Jerzy Drozd nie kryje emocji po czwartkowej przegranej z Krosnem. "Zawsze po takich...

Kolejne opinie po meczu w Kro¶nie

Prezentujamy kolejne pomeczowe wypowiedzi zawodników obu dru¿yn a tak¿e jednego z dzia³aczy. Tym razem pochodz± one z dziennika speedway.info.plS³awomir D±browski:- Spotkanie dobre. By³y to pierwsze zawody ligowe w tym roku, na wyje¼dzie, na trudnym torze. Moim zdaniem nie by³o...

6 punktów Tomicka

Lubos Tomicek zdo³a³ wywalczyæ 6 punktów dla dru¿yny Lakeside Hammers w wygranym przez ni± pojedynku z Ipswitch Witches. Czech wywalczy³ tak¿e dwa bonusy w dwóch wygranych 5-1 biegach , w których partnerem Lubosa by³ ¶wietnie dysponowany Adam Shields. Zawodnik...

Prasa: KS¯ wygra³ z Kolejarzem Opole

Dru¿yna z Krosna to teoretycznie najs³abszy zespó³ w II lidze. Po raz kolejny pokona³ jednak Kolejarza. Na pora¿kê wp³ynê³a kontuzja Roberta Flisa.W tym wy¶cigu Flis by³ bardzo szybki i zdecydowanie wygra³. Na jednym z ³uków jego motocykl podskoczy³ jednak...

Kolejne pomeczowe wypowiedzi

Przedstawiamy Pañstwu kolejne pomeczowe wypowiedzi zawodników. Bartosz Kasprowiak (KSM Krosno): Przede wszystkim cieszymy siê, ¿e w koñcu uda³o siê nam wygraæ zawody. Wszyscy pojechali¶my w miarê równo, ka¿dy mia³ jakie¶ tam drobne wpadki. No ja mia³em w dwóch wy¶cigach,...

Zdaniem kibica: Rembas to dobry wybór

Po odwo³aniu Mariana Spycha³y ze stanowiska trenera Kolejarza, zaproponowali¶my pañstwu ankietê w której pytali¶my czy Piotr Rembas to dobry wybór na szkoleniowca opolskiej dru¿yny. W Ankiecie wziê³o udzia³ 244 kibiców. Wybór Piotra Rembasa popiera 217 internautów co stanowi a¿...

Kolejarze za granic±

W meczu ligi duñskiej pomiêdzy Fjelsted a Esbjerg wystartowa³ zawodnik Kolejarza Brian Lyngsoe. Duñczyk zdoby³ 12 punktów i jeden bonus a jego dru¿yna pokona³a Fjelsted 31-55. Lyngsoe by³ ponownie niezwykle skuteczny a jego dorobek punktowy zapewne by³by wiêkszy gdyby...

Prasa: Kolejarz, czyli nieobecni, chorzy, s³abi

Opolanie zostali dzi¶ w Kro¶nie pokonani na torze i poza nim. Przegrali 45:48W 12. wy¶cigu opolanin S³awomir D±browski wyprzedzi³ Czecha Jana Jarosa. Ten przyblokowany zwolni³ i uderzy³ w drugiego z opolan Adama Pawliczka. Potem by³ chaos i na torze,...