Zapisy na wyjazd do Miskolca do pi±tku.

Kibice chc±cy zobaczyæ na ¿ywo spotkanie w Miszkolcu mog± zapisaæ siê na wyjazd organizowany przez Andrzeja Zawadzkiego i biuro podró¿y Glob. Koszt przejazdu w dwie strony i ubezpieczenia wynosi 110 z³, do tego trzeba doliczyæ koszt biletu (w ubieg³ym...

Prasa: Kolejny obcokrajowiec w Kolejarzu

Niedzielne zwyciêstwo Kolejarza z ukraiñskim Speedway Równe wyra¼nie pokaza³o wiele niedoskona³o¶ci zawodników naszego klubu. Dlatego dzia³acze szukaj± pomys³ów na wzmocnienie sk³adu.Kolejarz jest o krok od podpisania kontraktu z kolejnym juniorem. Zespó³ ma zasiliæ 18-letni Szwed Niklas Larsson. Zawodnik mia³...

Relacja Gazety Wyborczej z niedzielnego meczu.

Opolanie wygrali i to najwa¿niejsze, ¿e inauguracja sezonu, i to na w³asnym torze, zakoñczy³a siê zwyciêstwem. Niestety nasi ¿u¿lowcy s³abo startowali spod ta¶my i straty musieli odrabiaæ na dystansie.U wiêkszo¶ci opolan widaæ by³o niestety brak obje¿d¿enia. Rywale przeciwstawili zaledwie...

Relacja NTO z niedzielnego meczu.

Opolanie wygrali inauguracyjne spotkanie rozgrywek II ligi ze Speedway Równe 51:42.Zespó³ z Ukrainy niespodziewanie stawi³ zaciêty opór naszej dru¿ynie w sk³adzie której wyst±pi³o a¿ czterech obcokrajowców. Najlepszy jednak w Kolejarzu by³ Adam Czechowicz, który doliczaj±c dwa punkty bonusowe, zdoby³...

Wywiad z Adamem Czechowiczem w Tygodniku ¯u¿lowym

Du¿o niewiadomych- Czy wiesz który to ju¿ rok twoich startów w Kolejarzu?- To chyba bêdzie dziewi±ty. Przychodzi³em w dziewiêædziesi±tym dziewi±tym, wiêc trochê czasu ju¿ minê³o.- Jakie uczucia towarzyszy³y ci, kiedy zosta³e¶ wypo¿yczony z Gorzowa do Opola?- Mo¿na powiedzieæ, ¿e...

Zdaniem kibica: wierzymy w awans.

W drugiej przeprowadzonej przez KolejarzOpole.pl sondzie zadali¶my pañstwu pytanie o przewidywane osi±gniêcia naszej dru¿yny w tym sezonie. W sondzie wziê³o udzia³ 160 internautów. Okazuje siê ¿e w wiêkszo¶ci zaufali¶cie pañstwo naszym ¿u¿lowcom gdy¿ a¿ 60% (96 osób) internautów odpowiedzia³o...

Z Turbin± sparingowo, czwartek o 16.00

W najbli¿szy czwartek o godzinie 16.00 krajowi zawodnicy Kolejarza zmierz± siê z rosyjskim zespo³em Turbiny Ba³akowo. Mecz ten ma byæ treningiem przed niezwykle wa¿nym meczem w Miskolcu. Dodatkowo mecz ten bêdzie szans± dla zawodników opolskiej dru¿yny na wywalczenie sobie...

Wypowiedzi po meczu z Rownem

Rafa³ Fleger (Kolejarz Opole):To nie by³ ³atwy mecz, go¶cie stawili opór i trudno by³o zwyciê¿yæ. Nie pojecha³em dzisiaj rewelacyjnie, ale nastêpnym razem bêdzie z pewno¶ci± lepiej. Atmosfera w klubie jest bardzo mi³a, a nowi koledzy pomagaj± mi siê zaaklimatyzowaæ...

Galeria z niedzielnego spotkania.

Zapraszamy wszystkich kibiców do obejrzenia naszych zdjêæ z niedzielnego spotkania Kolejarza z dru¿yn± Speedway Równe.Galeria: KOLEJARZ OPOLE - Speedway RówneZdjêcia: Oli

Wyrównany mecz przy wschodniej, Kolejarz wygrywa!

Do¶æ niespodziewany przebieg mia³ dzisiejszy mecz Kolejarza z Ukraiñskim Speedway Równe. Skazywany na wysok± pora¿kê zespó³ z Równego zawiesi³ poprzeczkê bardzo wysoko. Na szczê¶cie ¿u¿lowcy Kolejarza ju¿ w trzecim biegu objêli prowadzenie w meczu i nie oddali go ju¿...