Smethills s³abszy na wyje¼dzie

W rewan¿owym pojedynku Premier Trophy miêdzy Scunthorpe Scorpions a zespo³em Lee Smethillsa Sheffield Tigers, obcokrajowiec Kolejarza spisa³ siê du¿o gorzej ni¿ dzieñ wcze¶niej na w³asnym torze. Tym razem Lee zdoby³ tylko cztery punkty i dwa bonusy.Du¿o lepiej zaprezentowali siê...

Lubos te¿ siê rozkrêca

W meczu rozgrywanym w ramach rozgywek o tarczê Cravena Ipswitch Witches ulegli dru¿ynie Lakeside Hammers w stosunku 43-47. W barwach go¶ci z niez³ej strony pokaza³ siê obcokrajowiec Kolejarza Lubos Tomicek Czech w 5 startach zdoby³ 5 punktów i choæ...

Tomicek w Lonigo!

Dziêki uprzejmo¶ci oficjalnego serwisu Lubosa (www.lubostomicek.com) jako pierwsi w Polsce informujemy ¿e Tomicek bêdzie w tym roku broni³ barw Moto Club Lonigo w Dru¿ynowych Mistrzostwach W³och. Oznacza to ¿e w sezonie 2008 Czech bêdzie je¼dzi³ a¿ w sze¶ciu ¿u¿lowych...

Niez³y wystêp Smethillsa!

Dru¿yna Lee Smethillsa, Sheffield Tigers, pokona³a dzi¶ na swoim torze zespó³ Scunthorpe Scorpions 57:36. Spory wk³ad w to zwyciêstwo mia³ obcokrajowiec Kolejarza który by³ dzi¶ jednym z najlepszych zawodników na torze i zdoby³ 10 punktów.W swoim pierwszym biegu tego...

W oczekiwaniu na Kolejarza, który przepad³ bez wie¶ci

Coraz bli¿ej do inauguracji ¿u¿lowej rywalizacji. Znów zarycz± motocykle, znów w ruch pójd± d³ugopisy. Cz³owiek czeka³ ca³± zimê, ale to dobrze. Bo do czekania bêdzie siê trzeba przyzwyczaiæ. Startuje II liga, startuje Kolejarz Opole, ale jak o tym pomy¶leæ...

¯u¿lowcy odbyli pierwsze jazdy

Wczoraj (19 marca) opolscy zawodnicy odbyli pierwsze jazdy na torze przy Wschodniej. We wtorek delegat GKS¯ W³odzimierz Kowalski dokona³ odbioru obiektu, co umo¿liwi³o przeprowadzenie pierwszego treningu w tym roku. Pod okiem trenera Mariana Spycha³y je¼dzili: Adam Czechowicz, Pawe³ Chudy,...

¯u¿lowcy wyjechali na tor

Wczoraj po raz pierwszy w tym roku na tor przy ul. Wschodniej wyjechali zawodnicy opolskiego Kolejarza. Choæ do inauguracji sezonu ju¿ tylko niespe³na trzy tygodnie wci±¿ nie wiadomo, jak bêd± wygl±da³y rozgrywki. Z powodu niemo¿liwo¶ci spe³nienia wszystkich warunków licencyjnych...

Tor zweryfikowany, jutro trening!

Jak poinformowa³ nas Prezes Kolejarza Jerzy Drozd tor przy Wschodniej przeszed³ pozytywnie weryfikacje i zosta³ dopuszczony do rozgrywania zawodów. W³odzimierz Kowalski który dokonywa³ weryfikacji by³ pozytywnie zaskoczony postêpem prac jakie przechodzi obiekt przy Wschodniej. Je¿eli pogoda pozwoli Kolejarze jutro...

Kolejny zawodnik Kolejarza wyjecha³ na tor

We wtorek Rafa³ Fleger który w zbli¿aj±cym siê sezonie bêdzie reprezentowa³ barwy Kolejarza po raz pierwszy wyjecha³ na tor.Na oficjalnej stronie zawodnika ukaza³a siê krótka wypowied¼ "Krecika" po treningu:- "Jestem bardzo zadowolony z siebie i ze swojego sprzêtu. Je¼dzi³o...

Lublin nie wystartuje w II lidze !!!

Po 45 latach nieprzerwanych startów lubelski ¿u¿el w wydaniu ligowym zniknie ze sportowej mapy Polski. Zapad³a decyzja, ¿e lubelskie T¯ nie przyst±pi do rozgrywek II ligi.Mo¿na powiedzieæ, ¿e dzia³acze zdecydowali siê na to przed czasem, gdy¿ termin wyznaczony przez...