Strona główna Blog Strona 515

Wywiad z Prezesem Jerzym Drozdem

Prezentujemy Pañstwu wywiad z Prezesem Kolejarza, Jerzym Drozdem który ukaza³ siê w dzisiajszym wydaniu Gazety WyborczejJan Piotrowski: Jaki cel stawiaj± przed sob± w tym sezonie dzia³acze i zawodnicy Kolejarza?Jerzy Drozd: Nadal chcemy uciec z drugiej ligi. Chcemy zaj±æ miejsce...

Jedziemy do Miskolca!

Babinicz: "Dziêki uprzejmo¶ci Biura Podró¿y Glob jedziemy na mecz. Jest zapisanych 25 osób mimo to w³a¶ciciel firmy chce pomóc kibicom Kolejarza Opole i zgodzi³ siê po kosztach wynaj±æ autokar tak aby nasza dru¿yna nie pozosta³a bez wsparcia na Wêgrzech....

Tomicek bez punktu

Z zerowym dorobkiem zakoñczy³ swój wystêp Lubos Tomicek w kolejnym pojedynku M³otów o tarczê Cravena. Czech mia³ okazje do wyjazdu na tor tylko trzykrotnie. W 2 i 9 biegu opolski stranieri doje¿d¿a³ na metê ostatni, natomiast w 4 wy¶ciigu...

Kolejarz po raz trzeci zapowiada walkê o awans

W niedzielê o godz. 15.00 meczem ze Speedway Równe opolski Kolejarz zainauguruje kolejny sezon w II lidze.Po wycofaniu siê z rozgrywek T¯ Lublin do walki w najni¿szej lidze przyst±pi zaledwie sze¶æ dru¿yn. Bêd± to cztery kluby polskie i dwa...

Nie pojad±…

Sparing pomiêdzy RKM-em Rybnika Kolejarzem zosta³ odwo³any z powodu z³ych warunków atmosferycznych. Tor w Rybniku po opadach deszczu jest w tak z³ym stanie, ¿e zagro¿ony jest te¿ jutrzejszy test-mecz Rekinów z dru¿yn± z Czêstochowy.

Tomicek o Kryterium Asów i nie tylko…

Prezentujemy Pañstwu rozmowê z obcokrajowcem Kolejarza Lubosem Tomickiem. Zapytali¶my Czecha o jego wystêp w Kryterium Asów, a tak¿e o przygotowania do debiutu w Opolu i jego starty na angielskich torach.KolejarzOpole.pl: Lubos, jak oceniasz swój wystêp w Kryterium Asów?Lubos Tomicek:...

Sparing w Rybniku

Jutro o godzinie 15 Kolejarze rozegraj± sparing w Rybniku z miejscowym RKM-em. Opolanie awizuj± na ten mecz krajowe zestawienie. Oto one:1. A. Czechowicz2. T. Schmidt 3. M. Sekula4. R. Flis 5. P. Rembas 6. R. Fleger 7. £. Kasperek...

Wiemy kto posêdziuje…

Marek Smy³a z Wroc³awia i Piotr Lis z Lublina bêd± sêdziowaæ dwa pierwsze mecze ligowe z udzia³em Kolejarza. Marek Smy³a zasi±dzie na wie¿yczce na stadionie przy ulicy Wschodniej ju¿ w najbli¿sz± niedzielê kiedy Kolejarze bêd± go¶ciæ zespo³ z Równego....

Tomicek coraz lepiej!

Lubos Tomicek reprezentuj±cy na Wyspach dru¿ynê "M³otów" zdoby³ 10 punktów w spotkaniu przeciwko Belle Vue Manchester. Tomicek na torze prezentowa³ siê a¿ sze¶ciokrotnie a to za spraw± kontuzji której po wypadku w biegu 11 uleg³ lider dru¿yny z...

Kolejarz Opole – Speedway Równe, Liga rusza!

Ju¿ dzi¶ zapraszamy Pañstwa na mecz który rozpocznie zmagania o mistrzostwo drugiej ligi 2008. W niedzielê 6 kwietnia, o godzinie 15.00 na stadionie przy ulicy Wschodniej, opolski Kolejarz bêdzie podejmowa³ Ukraiñski zespó³ Speedway Równe. Ukraiñska dru¿yna awizowa³a sk³ad z...

WAŻNE