Strona główna Blog Strona 517

II Liga – Sparing, wzmocnienia i… Krosno.

Prezentujemy pañstwu kolejn± gar¶æ informacji o przygotowaniach naszych ligowych rywali. Na pocz±tek sparing Startu Gniezno z Wybrze¿em Gdañsk. W spotkaniu zwyciê¿yli go¶cie ale obie dru¿yny zaprezentowa³y siê dobrze. Poni¿ej przedstawimy punktacje: ...

W ¶rodê do Opola

Wychowanek Rybnickiego Klubu Motorowego Rafa³ Fleger który w nadchodz±cym sezonie startowa³ bêdzie w Kolejarzu mia³ ju¿ okazjê wyjechaæ na tor. W najbli¿sz± ¶rode Krecik udaje siê do Opola i zostanie tutaj a¿ do soboty. Na stronie zawodnika (www.krecik-racing.com) ukaza³a...

Coraz lepszy Tomicek, „M³oty” przegrywaj±

W Drugim tego dnia meczu pomiêdzy Dru¿ynami Lakeside Hammers - Ipswich Witches gór± okazali siê przyjezdni. Mecz zakoñczy³ siê rezultatem 40-52 dla "Czarownic".W ekipie Lakeside wystartowa³ zawodnik Kolejarza Lubos Tomicek. Czech zdoby³ w tym spotkaniu sze¶c punktów i jeden...

Smethills s³abszy na wyje¼dzie

W rewan¿owym pojedynku Premier Trophy miêdzy Scunthorpe Scorpions a zespo³em Lee Smethillsa Sheffield Tigers, obcokrajowiec Kolejarza spisa³ siê du¿o gorzej ni¿ dzieñ wcze¶niej na w³asnym torze. Tym razem Lee zdoby³ tylko cztery punkty i dwa bonusy.Du¿o lepiej zaprezentowali siê...

Lubos te¿ siê rozkrêca

W meczu rozgrywanym w ramach rozgywek o tarczê Cravena Ipswitch Witches ulegli dru¿ynie Lakeside Hammers w stosunku 43-47. W barwach go¶ci z niez³ej strony pokaza³ siê obcokrajowiec Kolejarza Lubos Tomicek Czech w 5 startach zdoby³ 5 punktów i choæ...

Tomicek w Lonigo!

Dziêki uprzejmo¶ci oficjalnego serwisu Lubosa (www.lubostomicek.com) jako pierwsi w Polsce informujemy ¿e Tomicek bêdzie w tym roku broni³ barw Moto Club Lonigo w Dru¿ynowych Mistrzostwach W³och. Oznacza to ¿e w sezonie 2008 Czech bêdzie je¼dzi³ a¿ w sze¶ciu ¿u¿lowych...

Niez³y wystêp Smethillsa!

Dru¿yna Lee Smethillsa, Sheffield Tigers, pokona³a dzi¶ na swoim torze zespó³ Scunthorpe Scorpions 57:36. Spory wk³ad w to zwyciêstwo mia³ obcokrajowiec Kolejarza który by³ dzi¶ jednym z najlepszych zawodników na torze i zdoby³ 10 punktów.W swoim pierwszym biegu tego...

W oczekiwaniu na Kolejarza, który przepad³ bez wie¶ci

Coraz bli¿ej do inauguracji ¿u¿lowej rywalizacji. Znów zarycz± motocykle, znów w ruch pójd± d³ugopisy. Cz³owiek czeka³ ca³± zimê, ale to dobrze. Bo do czekania bêdzie siê trzeba przyzwyczaiæ. Startuje II liga, startuje Kolejarz Opole, ale jak o tym pomy¶leæ...

¯u¿lowcy odbyli pierwsze jazdy

Wczoraj (19 marca) opolscy zawodnicy odbyli pierwsze jazdy na torze przy Wschodniej. We wtorek delegat GKS¯ W³odzimierz Kowalski dokona³ odbioru obiektu, co umo¿liwi³o przeprowadzenie pierwszego treningu w tym roku. Pod okiem trenera Mariana Spycha³y je¼dzili: Adam Czechowicz, Pawe³ Chudy,...

¯u¿lowcy wyjechali na tor

Wczoraj po raz pierwszy w tym roku na tor przy ul. Wschodniej wyjechali zawodnicy opolskiego Kolejarza. Choæ do inauguracji sezonu ju¿ tylko niespe³na trzy tygodnie wci±¿ nie wiadomo, jak bêd± wygl±da³y rozgrywki. Z powodu niemo¿liwo¶ci spe³nienia wszystkich warunków licencyjnych...

WAŻNE