Na 13 lipca planowany jest turniej Mistrz ¦wiata Jerzy Szczakiel zaprasza. Nie jest wykluczone, ¿e je¿eli w³odarzom opolskiego klubu uda siê zebraæ odpowiedni± ilo¶æ pieniêdzy to zawody bêd± mia³y miêdzynarodow± obsadê.

Natomiast w najbli¿szy poniedzia³ek opolscy dzia³acze spotkaj± siê z prezydentem miasta. – Celem naszej wizyty, jest omówienie perspektywy dotycz±cej przebudowy stadionu. – mówi dyrektor klubu Zbigniew Szulc. Wed³ug planu zagospodarowania przestrzennego ¿adna modernizacja stadionu nie mo¿e kolidowaæ z koncepcj± przebudowy trasy, która przebiega tu¿ przy stadionie. – Chcemy, aby kwota, która wed³ug ustaleñ bud¿etowych mia³a byæ przekazana na remont siedzisk zosta³a przeznaczona na inne cele. Owszem my mo¿emy wyremontowaæ miejsca siedz±ce, jednak obawiamy siê, ¿e mo¿e to byæ inwestycja tymczasowa. Pragniemy przekonaæ prezydenta do innych zadañ inwestycyjnych jak np. nowy ci±gnik, polewaczka albo o¶wietlenie na stadionie. S± to inwestycje, które nie s± prowizork±. – dodaje dyrektor Szulc. – Dobrze by³oby, aby w przysz³ym roku by³y ¶rodki na dokumentacjê modernizacji, po to aby by³o wiadomo, co i kiedy zosta³o zrobione. – koñczy cz³onek zarz±du.

¼ród³o: www.sportowefakty.pl

Komentarze

komentarzy