W restauracji Villa M³ynówka odby³a siê dzi¶ konferencja prasowa Kolejarza Opole. Podczas konferencji przedstawiono zespó³ na sezon 2010 oraz plany jakie zarz±d Kolejarza ma na najbli¿szy rok.

Pierwszym punktem konferencji by³o powierzenie funkcji kapitana zespo³u Adamowi Czechowiczowi. Dla Adama bêdzie to trzeci z rzêdu rok pe³nienia tej funkcji. – Adam jest do¶wiadczonym zawodnikiem, doskonale zna opolskie ¶rodowisko i z pewno¶ci± jest najlepszym kandydatem do tej roli – mówi³ Jerzy Drozd, prezes Kolejarza. – Mamy nadziejê ¿e zapewnimy zawodnikom dobr± atmosferê, dobry klimat. Liczymy ¿e o t± atmosferê zadba miêdzy innymi kapitan zespo³u Adam Czechowicz..

Kulminacyjnym punktem spotkania by³o podpisanie kontraktów z dwoma nowymi zawodnikami Kolejarza. Obecni na konferencji Dawid Cie¶lewicz i Marcin Piekarski w b³ysku fleszów i z u¶miechami podpisali umowy wi±¿±ce ich z opolsk± dru¿yn±. – Dawida Cie¶lewicza chyba ¿adnemu z fanów speedway’a nie muszê przedstawiaæ i liczê, ¿e bêdzie mocnym punktem przysz³orocznej dru¿yny – mówi³ zadowolony prezes –Je¶li chodzi o Marcin to ma byæ naszym czarnym koniem na pozycji polskiego juniora. Je¶li chodzi o dru¿ynê na MDMP to nie szukamy wzmocnieñ i chcemy postawiæ na naszych ch³opaków. Nie chcemy je¿d¼iæ w MDMP na sztukê, ale nie chcemy zbyt du¿ej rywalizacji w¶ród polskich juniorów. Stawiamy na Marcina. Mocno liczymy natomiast na adeptów naszej szkó³ki – dodaje.

Dawid Cie¶lewiczDawid Cie¶lewicz podpisuje kontrakt

Do dru¿yny do³±czy³ jeszcze jeden nowy zawodnik. Chwile po podpisaniu kontraktów z Piekarskim i Cie¶lewiczem, prezes Drozd zaprezentowa³ kontrakt podpisany w³asnorêcznie przez Szweda Rickiego Klinga. – Ricky to m³ody i utalentowany zawodnik, który wyrazi³ chêæ jazdy w naszym klubie. Doszli¶my do porozumienia i dzi¶ ju¿ wiemy ¿e ten zawodnik w przysz³ym roku bêdzie startowa³ w naszych barwach – mówi³ dyrektor Zbigniew Szulc.

To jednak nie koniec podpisów w opolskim zespole. Chwile po zaprezentowaniu nowych nazwisk, prezes Jerzy Drozd oznajmi³ i¿ przed³u¿ono umowy z czo³owymi ¿u¿lowcami zesz³orocznego sk³adu – Maxem Dilgerem i Ulrichem Ostergaardem. – Kibice obawiali siê czy zdo³amy zatrzymaæ tych zawodników w Opolu. Uda³o siê nam ich zatrzymaæ a sami zawodnicy zapowiedzieli, ¿e jeszcze nie pokazali pe³ni swoich mo¿liwo¶ci – doda³ dyrektor Szulc.

Marcin PiekarskiMarcin Piekarski ma stanowiæ o sile opolskich m³odzie¿owców

Prezes Drozd wypowiedzia³ siê nastêpnie o planach i celach Kolejarza na sezon 2010. – Nadchodz±cy sezon bêdzie jubileuszowym, 50 sezonem ¿u¿la przy Wschodniej. Chcemy w zwi±zku z t± rocznic± zaprezentowaæ siê znacznie lepiej ni¿ w ubieg³ych latach. Nie ukrywam te¿, ¿e chcemy powalczyæ o wy¿sze cele. Mamy nadziejê ¿e zapewnimy zawodnikom dobr± atmosferê, dobry klimat. Jak widaæ po obecno¶ci Micha³a Mitko na dzisiejszej konferencji, dru¿yna ju¿ siê integruje.

Zak³adamy, ¿e nasz bud¿et bêdzie wy¿szy ni¿ w ubieg³ym roku. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e nasz bud¿et to przede wszystkim wp³ywy z biletów. Bardzo liczymy zatem na naszych kibiców i ju¿ dzi¶ zapraszamy ich na nasze mecze. Je¶li sprzêt i szczê¶cie nie zawiod± tych zawodników, to na pewno staæ nasz± dru¿ynê na dobre wyniki i na to by w³±czyæ siê do walki o jak najwy¿sze cele. Zaczynamy jednak od walki o pierwsz± czwórkê.

Najprawdopodobniej kontrakty „warszawskie” z Kolejarzem podpisz± tak¿e Piotr Rembas, Tomasz Schmidt oraz kontuzjowany Marcin Sekula.

Kadra Kolejarza Opole w sezonie 2010:

Adam Czechowicz
Micha³ Mitko
Dawid Cie¶lewicz
Marek Czerwiñski
Ricky Kling (Szwecja)
Ulrich Ostergaard (Dania)
Igor Kononow (Rosja)
Ilia Bondarenko (Rosja)
Roman Iwanow (Rosja)
Marcin Piekarski
Pawe³ Chudy
Tomasz Wolniewicz
Max Dilger (Niemcy)
Christian Ago (Szwecja)
Jan Holub (Czechy)

Komentarze

komentarzy