Po dzisiejszym niestety pechowym dla naszego Kolejarza meczu, rozmawiali¶my z naszymi zawodnikami i nie tylko.

Pierwsz± osob±, któr± uda³o nam siê namowic do kilku s³ów komentarza by³ nasz czeski zawodnik Lubos Tomicek, którego mina podczas naszej rozmowy mówi³a sama za siebie.
Nie mam nic do powiedzenia. Przegrali¶my i to jest zdecydowanie mój najgorszy sezon. Zrobimy wszystko, ¿eby by³o lepiej, ale nie wiem jak to bêdzie. – powiedzia³ Lubos.

Kolejnym zawodnikiem, który chêtnie podzieli³ siê swoim zdaniem na temat meczu by³ Adam Pawliczek, który w tym meczu zaprezentowa³ siê nie najgorzej.
Szkoda, ¿e przegrali¶my ten mecz. Wydaje mi siê, ¿e to ten czternasty bieg zadecydowa³ o tym, ¿e przegralismy. W piêtnastym biegu by³o ciêzko przej¶c t± parê, która jecha³a naprawde ‚parowo’. Trzeba by by³o u¿yc chyba jaki¶ akrobatycznych sztuczek, ¿eby ich przej¶c, bo naprawde by³o ciê¿ko. – mówi³ Adam. Pó¼niej doda³:Jestem ca³y brudny, motor te¿ nabra³ troszkê b³ota i pó¼niej z biegu na bieg by³ s³abszy i wolniejszy. Naprawde szkoda, ¿e przegrali¶my, bo by³o dobrze.

W parking spotkali¶my tak¿e Marcina Sekulê, który równie¿ z nami porozmawia³. Jak wszyscy wiemy Marcin zaliczy³ jeden z najlepszych w swojej karierze wystêpów w meczu w £odzi. Jednak dzisiaj nie mieli¶my okazji ogl±dac jego wyczynów na opolskim torze. Dlaczego tak siê sta³o? Tego nie wie nikt. W ka¿dym razie wszyscy kibice byli i s± rozczarowani decyzj± co do wystêpu a w³a¶ciwie jego braku w dzisiejszym pojedynku z Or³em £ód¼.
Mecz podoba³ mi siê bardzo. Niestety przegrali¶my. Nie wiem co powiedziec wiêcej. Chcia³em jechac nie wierzyli we mnie. My¶lê, ¿e ostatnio nie mia³em najgorszych wyników. My¶lê, ¿e dobrze pojecha³em w £odzi. Stara³em siê dowie¼c jakie¶ punkty. Jeszcze do dzisiaj liczy³em na to, ¿e mo¿e dostanê siê do sk³adu. Przyjecha³em rano na trening, który siê nie odby³, a mi powiedziano, ¿e nie ma dla mnie miejsca w sk³adzie. Rozmawia³em z Piotrkiem Rembasem, który powiedzia³ mi, ¿e by³ za tym, bym by³ w sk³adzie dzisiejszego meczu. Nie wiem kto o tym decyduje, ale dzi¶ nie wyst±pi³em. – mówi³ zawiedziony, ale jak zawsze u¶miechniêty Marcin.

Nie mog³o oczywi¶cie zabrakn±c ropzmowy z kapitanem naszej dru¿yny Adamem Czechowiczem, który te¿ z niezbyt radosn± min± odpowiada³ na nasze pytania. My¶lê, ¿e to wina obcokrajowców. Od samego pocz±tku by³em zdania, ¿e nie powinni je¿dzic obcokrajowcy. Oni po prostu nie licz± siê czasem z innymi. My wk³adamy wszystkie pieni±dze, staramy siê a oni po prostu sobie jaja robi±. Takie jest moje zdanie. To oni przegrywaj± te mecze – nie my. Oni sobie je¿d¿± jak chc± i robi± co chc±. – mówi³ Adam. Zapytali¶my o to, dlaczego jego zdaniem nie mogli¶my na opolskim torze ogl±dac dzi¶ Marcina Sekuli. My¶lê, ¿e by³oby za ma³o obcokrajowców w sk³adzie. A teraz jest moda na obcokrajowców. Moim zdaniem powinni brac kogo¶ kto potrafi poszar¿owac, powlaczyc. Tomicek bodaj, ¿e tylko raz pojecha³ przyzwoicie a tak to na poziomie nas wszystkich. – powiedzia³ kapitan naszej dru¿yny. Zapytany o szanse na awans odpowiedzia³:Nie wiem, Ja rozumiem przegrywac na wyje¼dzie, ale jak siê przegrywa u siebie?Na trzy mecze u siebie mamy ju¿ dwie pora¿ki.

Równie¿ kierownik naszej dru¿yny – Pan Zbigniew Ku¶nierski znalaz³ chwilê czasu by zamienic z nami kilka zdañ. Oto co powiedzia³ na temat dzisiejszego spotkania Kolejarza z Or³em: Wygrywaj±cego sk³adu siê nie zmienia. Uwa¿am, ¿e ten sam sk³ad móg³ jechac tak samo w Opolu. Du¿e zstrze¿enia mam do Tomicka. Sta³o siê jak siê sta³o. Warunki mieli¶my takie same. Identycznie my¶my mieli w £odzi, £ód¼ mia³a w £odzi, my¶my mieli w Opolu i £ód¼ mia³a w Opolu. Ne mo¿emy siê czepiac ani toru, ani niczego. Po prostu trzeba jechac. Nie wpadac w zachwyt, ¿e siê jeden meczy wygra³o. A wygrywaj±cego sk³adu siê N-I-E Z-M-I-E-N-I-A. Takie jest moje skromne zdanie.

Ostatni± osob±, z jak± mia³am przyjemno¶c rozmawiac by³ jak zawsze weso³y i u¶miechniêty Brian Lyngsoe. Jest ¼le. Przegrali¶my dzisiaj. Powonni¶my byli to wygrac. Je¶li kto¶ z dru¿yny pope³nia b³êdy to to pó¼niej staje siê przyczyn± przegranej. Nienawidze przegrywac, a szczególnie na w³asnym torze. – mówi³ Brian. Zapytany o szanse na awans odpowiedzia³:Bêdzie naprawde trudno. Musimy wygrac reszte meczy. To jedyne co mogê powiedziec teraz. Szczerze, to na chwilê obecn± nie wygl±da to zbyt dobrze.

Komentarze

komentarzy