Opolanie wyst±pi± tam bez trzech zawodników. Mocno komplikuje to sytuacjê opolskiego zespo³u.

W sk³adzie zabraknie S³awomira Dabrowskiego (kontuzja), Juhy Hautamaekiego (pogrzeb wujka) oraz Petera Kildemanda (brak zgody federacji na start).

Jak dot±d opolanie dwukrotnie startowali w Miskolcu i dwa razy minimalnie przegrali. W my¶l przys³owia, ¿e do trzech razy sztuka, teraz nale¿a³oby pokonaæ Wêgrów na ich torze. Nie bêdzie to jednak sprawa prosta, bo zespó³ Speedway’a jest w tym roku mocniejszy w porównaniu z poprzednimi sezonami. Dru¿ynê prowadzon± przez Janusza ¦l±czkê wzmocnili Tomasz Bajerski, Tomasz Rempa³a i do¶wiadczony Czech Adrian Rymel.

Przed wyjazdem opolanie odbyli sparing z Turbin± Ba³akowo. Przegrali go wysoko, ale dobr± dyspozycjê zaprezentowa³ w nim Piotr Rembas, który zast±pi Hautamaekiego. Dzia³acze Kolejarza potwierdzali te¿ w pi±tek w PZM do klubu szwedzkiego juniora Niklasa Larssona, który zast±pi Kildemanda. Niepokoi natomiast forma Lubosa Tomicka. Typowany na lidera zespo³u Czech w kolejnym spotkaniu ligi brytyjskiej nie zdoby³ dla swojego zespo³u Lakeside ¿adnego punktu. Nie ma jednak mo¿liwo¶ci zast±pienia go, bo w podanym sk³adzie mo¿na dokonaæ tylko dwóch zmian.

Relacja z meczu na stronie www.kolejarzopole.pl

Tadeusz Wyspiañski

¬ród³o: Nowa Trybuna Opolska

Komentarze

komentarzy