Niedzielny turniej po¶wiêcony pamiêci Gerarda Stacha bêdzie dla w³adz Kolejarza szans± na sprawdzenie potencjalnych wzmocnieñ zespo³u.

Memoria³ ku czci tragicznie zmar³ego ¿u¿lowca Kolejarza na sta³e wpisa³ siê ju¿ do kalendarza opolskich imprez ¿u¿lowych. Ju¿ w ubieg³ym roku dzia³acze zrezygnowali z formu³y juniorskiej zawodów, w jakiej rozgrywane by³y one pierwotnie, w tym roku na torze w Opolu zobaczymy wiêc czterech juniorów oraz dwunastu seniorów.

Jak zwykle memoria³ jest skierowany g³ównie do opolskich zawodników, którzy walcz±c o miejsce w sk³adzie na mecze z Or³em £ód¼, bêd± mieli okazjê siê pokazaæ. Wystartuj± wiêc wszyscy krajowi zawodnicy Kolejarza, oprócz Adama Pawliczka i Roberta Flisa. Ten drugi czeka na badanie krêgos³upa i nie wiadomo, kiedy wróci do jazdy. – Niewystawienie Pawliczka to nasza decyzja – t³umaczy prezes Kolejarza Jerzy Drozd.

Nie zdradza, co prawda, powodów takiego posuniêcia, mo¿na siê jednak domy¶laæ, ¿e najbardziej do¶wiadczony zawodnik Kolejarza zostanie odsuniêty od sk³adu po s³abych wystêpach w meczach wyjazdowych w Miszkolcu i Kro¶nie.

Oprócz miejscowych o zwyciêstwo w memoriale ¶cigaæ siê bêd± Robert Wardza³a z Tarnowa, Zbigniew Czerwiñski i Robert Mi¶kowiak z Ostrowa Wlkp., Rafa³ Szombierski z Rybnika, Adrian P³uska z Rawicza i Mateusz Kowalczyk, który w zesz³ym roku reprezentowa³ barwy Kolejarza, w tym wróci³ do Czêstochowy.

– Chcemy sprawdziæ tych zawodników pod kontem ewentualnego ich zakontraktowania. Maj± oni do¶wiadczenie w ekstralidze i pierwszej lidze i my¶lê, ¿e mog± byæ nam pomocni – komentuje prezes Drozd. Dodaje, ¿e ma na my¶li Wardza³ê, Czerwiñskiego, Mi¶kowiaka i Szombierskiego, a P³uska i Kowalczyk zaproszeni zostali niejako po znajomo¶ci, aby wobec braku startów w lidze, mogli po¶cigaæ siê w imprezie towarzyskiej.

Turniej bêdzie mia³ obsadê miêdzynarodow±. Zaproszeni zostali na niego bowiem tak¿e Anglik Lee Smethills, Duñczyk Lars Hansen i Austriak Friedrich Wallner. Wszyscy trzej s± oczywi¶cie zawodnikami Kolejarza. Anglik nie mia³ jeszcze okazji ¶cigaæ siê w Polsce, bowiem przeszkodzi³a mu w tym kontuzja nogi, której dozna³ w Anglii tu¿ przed rozpoczêciem sezonu ligowego w Polsce. – Dlatego chcemy teraz daæ mu szansê na pokazanie siê i poznanie naszego toru. Specjalnie dla niego przek³adali¶my o tydzieñ turniej – t³umaczy Drozd.

Jan Piotrowski
¬ród³o: Gazeta Wyborcza Opole

Komentarze

komentarzy