Opolski Kolejarz poleg³ w Miszkolcu ró¿nic± 16 punktów. Kolejarze pope³niali kardynalne b³êdy

Ju¿ druga kolejka rozgrywek ligowych pokaza³a, ¿e Kolejarz Opole, naszpikowany jak nigdy zawodnikami zagranicznymi i dysponuj±cy szerokim sk³adem, niekoniecznie musi siê liczyæ w walce o awans do pierwszej ligi.

Transfery by³y nieudane?

Mecz by³ pierwszym spotkaniem w barwach Kolejarza Szweda Niklasa Larssona. Zarz±d klubu zak³ada³, ¿e ma byæ on rezerw± dla Duñczyka Petera Kildemanda. Mimo ¿e ten drugi w pierwszej kolejce ligowej nie pokaza³ zbyt wiele, raczej nie musi baæ siê o swoje miejsce w sk³adzie. Larsson zaprezentowa³ siê tragicznie. Dwa pierwsze starty zakoñczy³ na czwartym miejscu, kolejnych dwóch nie ukoñczy³, padaj±c na tor.

– Nie mo¿emy winiæ juniorów za przegran±. To seniorzy s³abo pojechali – mówi prezes Kolejarza Jerzy Drozd.

Jeszcze przed meczem Piotr Rembas twierdzi³, ¿e jest w równie dobrej formie co obcokrajowcy. Teraz, po Miszkolcu, wiadomo, ¿e zawodnik ten zdecydowanie ustêpuje nawet s³abo dysponowanemu na Wêgrzech Brianowi Lyngso.

B³êdy w prowadzeniu zespo³u?

Wpadki w prowadzeniu zespo³u podczas meczu s± wkalkulowane w ten sport. Gdyby jednak prowadzone by³y statystyki takich wpadek, Kolejarz na pewno by w nich przodowa³. W niedzielnym meczu gospodarze dwukrotnie koñczyli bieg 0:5, z czego raz dlatego, ¿e na start nie zd±¿y³ na czas dojechaæ Rafa³ Fleger.

Pewne jest to, ¿e opolanie mieli ¼le przygotowany sprzêt. Adam Pawliczek defektuje na starcie, w sytuacji, gdzie ma pewny przynajmniej jeden punkt, a Fleger zaje¿d¿a silnik S³awomira D±browskiego kupiony od Paw³a Hliba.

Warto te¿ wspomnieæ o biegu dziewi±tym, w którym barwy Kolejarza reprezentowali Lubos Tomicek i Adam Czechowicz. Kapitan opolskiego zespo³u wystêpowa³ jako z³ota rezerwa taktyczna (jego punkty licz± siê razy dwa). Mimo to Tomicek nie pu¶ci³ go pierwszego. Bieg zakoñczy³ siê co prawda podwójnym zwyciêstwem opolan, jednak nie 9:1, ale 7:1. Po meczu Czech stwierdzi³, ¿e zrozumia³, ¿e to on jest jokerem.

Zmiany w zespole

– Powa¿nie zastanawiamy siê nie tylko nad odsuniêciem Rembasa, ale i Pawliczka – mówi prezes. Kolejarze przygotowuj± siê teraz do drugiego arcywa¿nego meczu – w najbli¿sz± niedzielê ze Startem Gniezno. Ten mecz poka¿e, na co faktycznie staæ opolan w tym sezonie. O ile awans do play-off nie powinien byæ trudny, poniewa¿ wystartuj± w nich cztery zespo³y, o tyle trafienie w nich na Gniezno czy Miszkolc mo¿e byæ koñcem marzeñ o awansie. Oczywi¶cie za szybko, ¿eby o tym przes±dzaæ, jednak sezon jest za krótki i Kolejarz musi wygrywaæ nie tylko na swoim torze.

¬ród³o: Gazeta Wyborcza Opole

Od redakcji KolejarzOpole.pl: prezentujemy artyku³ w jego oryginalnej wersji, pomimo ¿e zawiera b³±d merytoryczny: maksymalne zwyciêstwo biegowe w momencie skorzystania ze z³otej rezerwy taktycznej wynosi 8-1

Komentarze

komentarzy