Od pocz±tku bie¿±cego tygodnia, zespó³ Kolejarza Opole, przygotowuje siê kondycyjnie do nadchodz±cego sezonu.

W poniedzia³ek odby³y siê pierwsze zajêcia na si³owni. Dzi¶ natomiast „Kolejarze” uczestniczyli w treningu na sali gimnastycznej w Czarnow±sach.

W dzisiejszych zajêciach brali udzia³ adepci opolskiej szkó³ki ¿u¿lowej: Kamil Swienty, Kamil Lisoñ i Maciek Kaszczyszyn, oraz Adam Czechowicz i Tomasz Schmidt.

Komentarze

komentarzy