Kibice Kolejarza którzy udali siê do Miszkolca mieli spore pretensje do arbitra w zwi±zku z bardzo kontrowersyjnymi decyzjami które podejmowa³. Podobne zdanie o pracy sêdziego ma m³odzie¿owiec Kolejarza Rafa³ Fleger:[i]”Sêdzia tych zawodów to… z³odziej! Na pocz±tku ukrad³ mi dwa punkty, a potem mnie wykluczy³! Gdyby nie te decyzje sêdziego, to moja zdobycz punktowa by³aby o wiele wiêksza. W Miszkolcu startowa³em po raz pierwszy w karierze. Mogê powiedzieæ teraz, ¿e pozna³em nowy tor, choæ na pocz±tku nie wiedzia³em jak na nim wej¶æ w ³uk. Jednak wystarczy³o parê okr±¿eñ, by zorientowaæ siê o co tutaj chodzi. Szkoda tylko, ¿e przegrali¶my te zawody, gdy¿ uciek³y nam dwa „oczka”. Najbardziej szkoda tych decyzji sêdziego. Aby by³o sprawiedliwie to teraz w meczu rewan¿owym w Opolu arbiter powinien sêdziowaæ w ten sam sposób co na Wêgrzech!”[/i] – powiedzia³ po zawodach zdenerwowany Krecik.

www.krecik-racing.com

Komentarze

komentarzy