Jak poinformowa³ nas Prezes Kolejarza Jerzy Drozd tor przy Wschodniej przeszed³ pozytywnie weryfikacje i zosta³ dopuszczony do rozgrywania zawodów. W³odzimierz Kowalski który dokonywa³ weryfikacji by³ pozytywnie zaskoczony postêpem prac jakie przechodzi obiekt przy Wschodniej. Je¿eli pogoda pozwoli Kolejarze jutro w samo po³udnie po raz pierwszy wyjad± na tor.

Komentarze

komentarzy