Po turnieju zapytali¶my o opinie na temat zawodów przedstawicieli Kolejarza Opole. Rozmawiali¶my z Prezesem naszego klubu a tak¿e z 3 zawodnikami. Oto co nam powiedzieli:

S³awomir D±browski:
Turniej nie by³ ³atwy. W Opolu nie mia³em jeszcze okazji siê po¶cigaæ ale my¶lê ¿e nie by³o ¼le na pocz±tku. Trochê zabrak³o w koñcówce opony bo mia³em dzisiaj tylko jedn± do dyspozycji. Ogólnie nie by³o ¼le, mam nadziejê ¿e w lidze bêdzie dobrze.

– Szkoda ¿e nie wystartowa³e¶ w meczu ze Startem Gniezno bo widaæ ¿e jeste¶ w dobrej formie i by³a szansa wygraæ tamten mecz

Szansa by³a, ale te¿ nie wiadomo jak bym pojecha³. Trener nie by³ pewny, no i mnie nie pu¶ci³, trudno. Ale oby by³o teraz lepiej.

Lee Smethills:
Podoba³o mi siê. Wszystko by³o dla mnie dzisiaj nowe, ale jestem zadowolony bo je¼dzi³o mi siê dobrze.

Jerzy Drozd:
Turniej mi siê podoba³. Ca³a szesnastka nie odpuszcza³a ani jednego biegu. Traktowali¶my turniej bardzo powa¿nie. Je¶li chodzi o naszych, opolskich zawodników to jestem zadowolony z postawy Adama Czechowicza, S³awka D±browski i Piotra Rembasa czyli tych zawodników którzy je¿d¿± w meczach ligowych. Zawiód³ mnie Tomek Schmidt i Marcin Sekula który je¼dzi do¶æ chimerycznie. Luki Kasperek je¼dzi jak do tej pory… Fleger mia³ dzisiaj przeb³yski ale trzeba wzi±æ poprawkê ¿e je¼dzi³ z bardziej do¶wiadczonymi zawodnikami. Bardzo podobali siê szczególnie Robert Mi¶kowiak i Zbyszek Czerwiñski. To zawodnicy ¶wietnie dysponowani, z bardzo dobrym sprzêtem. Tacy zawodnicy napewno by siê przydali ale te¿ nie ma pewno¶ci ¿e w meczu ligowym pojechaliby podobnie. S± warci zainteresowania i bêdziemy z nimi rozmawiaæ czy s± powa¿nie zainteresowani startami u nas. Jest jeszcze Robert Wardza³a który dzisiaj nie móg³ pojechaæ. Dzwoni³ ¿e siê rozchorowa³, ale prosi³ ¿eby go nie skre¶laæ. Powiedzia³ ¿e jest gotowy przyjechaæ na najbli¿szy trening. Szkoda ¿e siê nie zaprezentowa³, ale fajnie ¿e zadzwoni³. Na pewno dostanie jeszcze szanse na treningu bo do nastêpnego meczu mamy du¿o czasu.

Marcin Sekula:
Dwa pierwsze biegi to niewypa³. Potem by³a widoczna zmiana. Mog³em przywie¼æ parê punktów wiêcej ale to by³ turniej o „z³ote kalesony” wiêc uzna³em ¿e nie ma sensu woziæ kolegów po p³otach. My¶lê ¿e w ostatnim biegu pokaza³em ¿e umiem je¼dziæ na ¿u¿lu. Musze zrobiæ porz±dek z jeszcze jednym silnikiem i bêdzie wszystko dobrze.

Komentarze

komentarzy