Przentujemy pañstwu rozmowê z Lubosem Tomickiem, który specjalnie dla KolejarzOpole.pl mówi o sobotnim starcie w GP w Lesznie oraz o Kolejarzu Opole.

KolejarzOpole.pl: Kolejarz ponownie przegrywa w Kro¶nie. Czy jeste¶ zawiedziony rezultatem, oraz tym ¿e nie mog³e¶ wesprzeæ swojej dru¿yny w tym meczu?

Lubos Tomicek: S³ysza³em o meczu w Kro¶nie, by³o naprawde blisko. Bardzo ¿a³uje ¿e nie mog³em pomóc mojej dru¿ynie w tym meczu. Niestety mój terminarz w zesz³ym tygodniu by³ szalony, jecha³em w Szwecji, w Czechach, w Anglii i porostu nie mog³em zd±¿yæ do Krosna na czas.

KolejarzOpole.pl: Czy nadal wierzysz ¿e mo¿esz awansowaæ w tym sezonie z Kolejarzem?

Lubos Tomicek: Jeste¶my teraz w ciê¿kiej sytuacji, ale ci±gle wierzê ¿e jeste¶my w stanie wywalczyæ awans.

KolejarzOpole.pl: Kontuzja Pedersena oznacza ¿e ju¿ w sobotê wyst±pisz w Grand Prix w Lesznie. Czy rozpocz±³e¶ ju¿ przygotowania do tego startu?

Lubos Tomicek: Ostatnio naprawdê mam bardzo ma³o czasu, ale kiedy tylko odebra³em telefon ¿e jadê w Grand Prix zacz±³em siê przygotowywaæ do sobotniego spotkania. Nie mam zbyt wiele czasu.

KolejarzOpole.pl: Jak my¶lisz jak wiele mo¿esz osi±gnaæ w Lesznie?

Lubos Tomicek: Nie wiem zbyt wiele o torze w Lesznie, ale Grand Prix to po prostu bardzo trudne zawody. Nie oczekujê ¿adnych cudów, ale na pewno bêdê walczyæ o ka¿dy punkt. Przede wszystkim jednak bardzo siê ciesze ¿e wyst±piê w tych zawodach, poniewa¿ musia³em pokonaæ bardzo d³ug± drogê by zostaæ pierwszym rezerwowym, a start w Grand Prix zawsze by³ moim marzeniem.

KolejarzOpole.pl: W Anglii nie jeste¶ ju¿ rezerwowym, zamieni³e¶ siê miejscami z Jonasem Kylmakoerpim. Jak my¶lisz uda Ci siê pozostaæ na d³u¿ej w pierwszej pi±tce Lakeside Hammers?

Lubos Tomicek: Rzeczywi¶cie, zmieni³em rolê rezerwowego na miejsce w pierwszej pi±tce. Mia³em wy¿sz± ¶rednia ni¿ Jonas, dlatego zamienili¶my siê rolami. Mam nadziejê ¿e na d³u¿ej zostanê z numerem 4, wszystko zale¿y od moich wystêpów w najbli¿szych sze¶ciu meczach.

Komentarze

komentarzy