W kolejnej sondzie przeprowadzonej przez portal KolejarzOpole.pl pytali¶my pañstwa o to który z zawodników wystêpuj±cych podczas turnieju Gerarda Stacha najbardziej zas³u¿y³ na miejsce w meczowym sk³adzie Kolejarza Opole.

Przewa¿aj±ca wiêkszo¶æ z pañstwa widzia³a w sk³adzie zawodnika KM Ostrów, Zbigniewa Czerwiñskiego. Dzi¶ wiemy ju¿ ¿e Czerwiñski nei zasili jednak szeregów opolskiej dru¿yny. Na tego zawodnika g³osowa³o 37% internautów (128 g³osów). Drugie miejsce do¶æ niespodziewanie zaj±³ Marcin Sekula. Na opolskiego wychowanka zag³osowa³o 28% internautów (98 osób). Co czwart kibic widzi w dru¿ynie Adama Pawliczka na którego g³osowa³o 88 osób.

Daleko za czo³ow± trójk± znajduje siê kolejny zawodnik – Fritz Wallner. Na Austriaka g³osowa³o 5% kibiców (17 g³osów). Jeszcze mniej g³osów zebra³ Anglik Lee Smethills. Zawodnik ten zdoby³ jedynie 10 g³osów co stanowi oko³o 3%. Podobny wynik uzyska³ ostatni w tym zestawieniu – Rafa³ Szombierski. Na zawodnik zwi±zanego kontraktem z KM Ostrów zag³osowa³o 9 osób.

Komentarze

komentarzy