Kolejarz ju¿ w Miskolcu, nied³ugo w podró¿ na Wêgry wyrusz± tak¿e kibice, a my prezentujemy pañstwu wyniki kolejnej sondy przeprowadzonej przez KolejarzOpole.pl. Ankieta dotyczy³a oczywi¶cie meczu w Miskolcu i wyniku jaki osi±gnie Kolejarz na tym trudnym terenie.

Wiêkszo¶æ internautów (a¿ 67%) uwa¿a ¿e nasza dru¿yna wygra to spotkanie. Jedena¶cie procent g³osuj±cych uwa¿a ¿e Kolejarz wysoko pokona Wêgrów. Natomiast nieco ponad po³owa wszystkich g³osów (56%) zosta³ oddana na nieznaczne zwyciêstwo opolskiej dru¿yny. Pora¿kê Kolejarza przewiduje co trzeci internauta. Siedemna¶cie procent g³osuj±cych uwa¿a ¿e bêdzie to minimalna pora¿ka. Natomiast 16% obstawia wysok± wygran± Wêgrów.

Miejmy nadziejê ¿e wiêkszo¶æ g³osuj±cych bêdzie mia³a racjê i bêdziemy siê jutro cieszyæ pierwszym wyjazdowym zwyciêstwem naszej dru¿yny. Zapraszamy pañstwa gor±co do ¶ledzenia meczu w Miskolcu z po¶rednictwem relacji live na naszej stronie. Rozpoczynamy oko³o 15.45!

Komentarze

komentarzy