Dla mediów

Zainteresowanych przedstawicieli mediów prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres: akredytacje@tskolejarzopole.pl w temacie wpisując: Akredytacja na sezon 2024

Wnioski o akredytację stałą będą przyjmowane do 31 marca 2024 roku.

FORMULARZ WNIOSKU AKREDYTACYJNEGO 2024

Istnieją dwa rodzaje akredytacji:
a) na cały sezon – na wszystkie mecze ligowe i towarzyskie drużyny oraz inne zawody żużlowe organizowane przez Klub w danym sezonie.
b) jednorazowe – na jeden, konkretny mecz drużyny w sezonie 2024

Wnioski akredytacyjne przyjmowane są w następujących terminach:
a) na cały sezon – do 31 marca 2024
b) jednorazowe – najpóźniej na 3 dni przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu. Wnioski przesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

Odbiór akredytacji będzie następował po okazaniu ważnej legitymacji prasowej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Odbioru akredytacji można dokonać wyłącznie osobiście. Akredytacje stałe oraz jednorazowe można odbierać w Sklepiku Kibica przed zawodami.

Akredytacja nie może być przekazywana osobom trzecim i powinna być umieszczona w widocznym miejscu przez cały czas trwania zawodów.

Na każdy mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i fotoreporter z danej redakcji.

Akredytacja upoważnia do wstępu na:
a. lożę prasową,
b. sektory dla publiczności w celu wykonywania pracy dziennikarskiej,
c. wstępu na konferencję prasową,
d. wstępu do parku maszyn w oparciu o zasady Regulaminu Organizacyjnego Rozgrywek Krajowej Ligi Żużlowej.

Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn. Przyczyną odmowy mogą być m.in. naruszenia przez osobę posiadającą akredytację postanowień niniejszego regulaminu w przeszłości albo naruszenia dobrych obyczajów podczas pracy dziennikarskiej.

Akredytowanym fotoreporterom i dziennikarzom zabrania się podczas wykonywania pracy na płycie stadionu i przebywania w parku maszyn spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów.

Zasady udzielania akredytacji prasowych oraz foto na mecze i zawody organizowane przez TS Kolejarz Opole:
1) akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez klub wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN),
2) wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/ne do reprezentacji podmiotu składającego wniosek (do wniosku dołącza się dokumenty rejestracyjne podmiotu),
3) podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów Krajowej Ligi Żużlowej:

  • pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych,
  • aktualnego logotypu Krajowej Ligi Żużlowej,
  • aktualnych herbów i logotypów klubów oraz drużyn, obowiązujących w sezonie ligowym,
  • zdjęć zawodników w obowiązujących strojach (tj. kevlarach, strojach regulaminowych i czapkach, itp.),
  • redakcja nie stosująca się do powyższego nie otrzyma akredytacji bezpłatnej,

4) akredytacja będzie cofnięta, także na wniosek GKSŻ, w przypadku niewykonywania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania, o którym mowa w pkt 3,
5) akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej,
6) osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW.
7) każdy klub dostarcza przed pierwszą rundą rozgrywek do GKSŻ listę akredytowanych dziennikarzy i fotoreporterów zawierającą adres e-mail dziennikarza lub fotoreportera.

Przepisy dotyczące pracy prasy i fotoreporterów podczas meczów Krajowej Ligi Żużlowej:
1) Fotoreporterzy i prasa muszą opuścić park maszyn przed zawodami na 60 minut przed godziną ich rozpoczęcia.
2) Fotoreporterzy mają obowiązek uczestniczyć w odprawie przedmeczowej, która będzie odbywać się przed wejściem do parku maszyn 60 minut przed zawodami.
3) W parku maszyn mogą przebywać w jednym czasie maksymalnie trzy osoby spośród fotoreporterów oraz ekipa reporterska telewizji klubowej (maksymalnie dwie osoby) i ekipa TV PZM (2 osoby). Podczas zawodów, osoby o których mowa mogą przebywać w parku maszyn tylko wtedy, gdy są zaopatrzone w identyfikator i opaskę na ręku, wydane przez organizatora zawodów i ważne na te zawody.
4) Na meczach Krajowej Ligi Żużlowej podczas prezentacji zabroniony jest wstęp fotoreporterów na tor; należy zezwolić na wstęp fotoreporterów do strefy neutralnej, aby mogli wykonywać zdjęcia zza bandy
5) Podczas przerw technicznych podczas zawodów fotoreporterzy celem zmiany lokalizacji na stadionie mają prawo przechodzić wzdłuż bandy przez wyjazd z parku maszyn
6) Fotoreporterzy i prasa mają wstęp do parku maszyn po zawodach w momencie, gdy motocykle zostały zwolnione przez sędziego zawodów lub komisarza technicznego, zaś do wydzielonej strefy do wywiadów 5 minut po zakończeniu ostatniego wyścigu.
7) Podczas zawodów na płycie wewnątrz toru może przebywać maksymalnie dwóch fotoreporterów (wymiennie jeden fotoreporter klubowy Gospodarza / Gościa i wymiennie jeden z fotoreporterów akredytowanych na zawody) oraz fotoreporter delegowany przez PZM. Mogą oni przebywać również w parku maszyn (za wyjątkiem fotoreporterów akredytowanych) lub w innej wyznaczonej strefie stadionu.
8) Przedstawiciel marketingu Gospodarzy i Gości może przebywać przed, w trakcie i po meczu w parku maszyn.

Przepisy dotyczące pracy prasy i fotoreporterów podczas zawodów o mistrzostwo Polski i nagrody PZM / SE:
1) Fotoreporterzy i prasa muszą opuścić park maszyn przed zawodami na 30 minut przed godziną ich rozpoczęcia.
2) Fotoreporterzy mają obowiązek uczestniczyć w odprawie, która będzie odbywać się przed wejściem do parku maszyn 30 minut przed zawodami.
3) W zawodach o mistrzostwo Polski i nagrody PZM / SE podczas prezentacji zabroniony jest wstęp fotoreporterów na tor; należy zezwolić na wstęp fotoreporterów do strefy neutralnej, aby mogli wykonywać zdjęcia zza bandy
4) Podczas przerw technicznych podczas zawodów fotoreporterzy celem zmiany lokalizacji na stadionie mają prawo przechodzić wzdłuż bandy przez wyjazd z parku maszyn
5) Fotoreporterzy i prasa mają wstęp do parku maszyn po zawodach w momencie, gdy motocykle zostały zwolnione przez sędziego zawodów lub komisarza technicznego
6) Podczas zawodów na płycie wewnątrz toru może przebywać maksymalnie dwóch fotoreporterów.