Dla mediów

Zainteresowanych przedstawicieli mediów prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres: akredytacje@tskolejarzopole.pl w temacie wpisując: Akredytacja na sezon 2023

Wnioski o akredytację stałą będą przyjmowane do 31 marca 2023 roku.

FORMULARZ WNIOSKU AKREDYTACYJNEGO 2023

Istnieją dwa rodzaje akredytacji:
a) na cały sezon – na wszystkie mecze ligowe i towarzyskie drużyny oraz inne zawody żużlowe organizowane przez Klub w danym sezonie.
b) jednorazowe – na jeden, konkretny mecz drużyny w sezonie 2023

Wnioski akredytacyjne przyjmowane są w następujących terminach:
a) na cały sezon – do 31 marca 2023
b) jednorazowe – najpóźniej na 3 dni przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu. Wnioski przesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

Odbiór akredytacji będzie następował po okazaniu ważnej legitymacji prasowej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Odbioru akredytacji można dokonać wyłącznie osobiście.

Akredytacja nie może być przekazywana osobom trzecim i powinna być umieszczona w widocznym miejscu przez cały czas trwania zawodów.

Na każdy mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i fotoreporter z danej redakcji.

Akredytacja upoważnia do wstępu na:
a. lożę prasową,
b. sektory dla publiczności w celu wykonywania pracy dziennikarskiej,
c. wstępu na konferencję prasową,
d. wstępu do parku maszyn w oparciu o zasady Regulaminu Organizacyjnego DM I i II ligi.

Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn. Przyczyną odmowy mogą być m.in. naruszenia przez osobę posiadającą akredytację postanowień niniejszego regulaminu w przeszłości albo naruszenia dobrych obyczajów podczas pracy dziennikarskiej.

Akredytowanym fotoreporterom i dziennikarzom zabrania się podczas wykonywania pracy na płycie stadionu i przebywania w parku maszyn spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów.

Zasady udzielania akredytacji prasowych oraz foto na meczach OK Bedmet Kolejarza Opole:
1) akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez klub wyłącznie na podstawie
pisemnego wniosku zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal
internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism
zgodnie z orzeczeniem SN),
2) wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/ne
do reprezentacji podmiotu składającego wniosek (do wniosku dołącza się
dokumenty rejestracyjne podmiotu),
3) podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania
w sprawozdaniach i relacjach z meczów 2.Ligi Żużlowej:

  • pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych,
  • aktualnego logotypu 2.Ligi Żużlowej,
  • aktualnych herbów i logotypów klubów oraz drużyn, obowiązujących w sezonie ligowym,
  • zdjęć zawodników w obowiązujących strojach (tj. kevlarach, strojach regulaminowych i czapkach, itp.),
  • redakcja nie stosująca się do powyższego nie otrzyma akredytacji bezpłatnej,

4) akredytacja będzie cofnięta, także na wniosek GKSŻ, w przypadku niewykonywania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania, o którym mowa w pkt 3,
5) akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej,
6) osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW.

Przepisy dotyczące pracy prasy i fotoreporterów:
1) Fotoreporterzy i prasa muszą opuścić park maszyn przed zawodami na 60 minut przed godziną ich rozpoczęcia.
2) W parku maszyn mogą przebywać w jednym czasie maksymalnie trzy osoby spośród fotoreporterów oraz ekipa reporterska telewizji klubowej (maksymalnie dwie osoby) i ekipa TV PZM (2 osoby)
3) Podczas przerw technicznych podczas zawodów fotoreporterzy celem zmiany lokalizacji na stadionie mają prawo przechodzić wzdłuż bandy przez wyjazd z parku maszyn
4) Fotoreporterzy i prasa mają wstęp do parku maszyn po zawodach w momencie, gdy motocykle zostały zwolnione przez sędziego zawodów lub komisarza technicznego.
5) Podczas zawodów na płycie wewnątrz toru może przebywać maksymalnie dwóch fotoreporterów (wymiennie jeden fotoreporter klubowy Gospodarza / Gościa i wymiennie jeden z fotoreporterów akredytowanych na zawody) oraz fotoreporter delegowany przez PZM. Mogą oni przebywać również w parku maszyn (za wyjątkiem fotoreporterów akredytowanych) lub w innej wyznaczonej strefie stadionu.
6) Przedstawiciel marketingu Gospodarzy i Gości może przebywać przed, w trakcie i po meczu w parku maszyn.