Galeria z turnieju indywidualnego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ turnieju indywidualnego Polska U21 - Czechy U21 ...

Patryk Dudek zwyciê¿a

Prawie trzy godziny trwa³ treningowy mecz m³odzie¿owych reprezentacji Polski i Czech. Na torze jednak zaprezentowa³ siê tylko jeden zawodnik zza naszej po³udniowej granicy - Jan Holub. W zawodach nie brakowa³o dramaturgii, w trzecim biegu powa¿nie wygl±daj±cy upadek zaliczy³ Pawe³...

Awans Larssona

Niklas Larsson przebrn±³ przez szwedzkie eliminacje do Indywidualnych Mistrzostw ¦wiata Juniorów i bêdzie reprezentowa³ swój kraj w dalszej czê¶æi eliminacji.Zawodnik Kolejarza z 9 punktami zaj±³ siódme, czyli ostatnie premiowane awansem miejsce. Nale¿y zaznaczyæ ¿e w pokonanym polu Niklas pozostawi³...

Kolejny s³aby wystêp Wallnera

Po raz kolejny bardzo s³abo spisa³ siê w tym sezonie Fritz Wallner. Tym razem Austriak wystartowa³ w pierwszej rundzie po³±czonych dru¿ynowych mistrzostw S³owenii, Austrii, Chorwacji i Wêgier. Austriacy zajêli ostatnie miejsce a zawodnik Kolejarza zdoby³ tylko 6 punktów. Punktacja:...

Wywiad z Prezesem Drozdem

Po meczu w Kro¶nie przeprowadzili¶my tak¿e krótki wywiad z Prezesem Kolejarza Opole – Panem Drozdem. Oto kilka pytañ, na które odpowiedzia³ nam Pan Drozd. KolejarzOpole.pl: Jaki jest Pana komentarz do dzisiejszego meczu? Prezes Drozd: Nie wiem, ja mam...

Tomicek awansuje do fina³u IM Czech

W rozegranym dzi¶ pó³finale IM Czech wystartowa³ zawodnik Kolejarza - Lubos Tomicek. Lubos zaj±³ szóste, premiowane awansem do fina³u, miejsce. Zawody wygra³ reprezentant KSM Krosno - Jan Jaros.Wyniki turnieju:1. Jan Jaros 12 (3,3,3,3)2. Matej Kus 11+3 (3,3,2,3)3. Hynek Stichauer...

Zabrak³o jednego zawodnika… – pomeczowe wypowiedzi Kolejarzy

Jak to zwykle bywa po ka¿dym meczu naszego Kolejarza staramy siê porozmawiaæ z naszymi zawodnikami. I tym razem uda³o nam siê to zrobiæ. Po niestety pechowo przegranym meczu w Kro¶nie, starali¶my siê dowiedzieæ co zdaniem naszych Kolejarzy zawa¿y³o o...

Kontuzja Pedersena, Tomicek pojedzie w Lesznie?

W pi±tkowym spotkaniu ligi angielskiej kontuzji dozna³ lider Wybrze¿a Gdañsk i najskuteczniejszy na ten moment zawodnik w ca³ej pierwszej lidze Bjarne Pedersen. Duñczyk ma z³amany nadgarstek, co wyklucza go ze startów przez najbli¿szy czas. Wiadomo tak¿e ¿e pierwszym rezerwowym...

Trzy galerie z meczu Krosno – OPOLE

Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ ze spotkania Krosno - OPOLE: Galeria 1Galeria 2Galeria...

Na rozliczenia przyjdzie czas.

Zarz±d Kolejarza Opole w poniedzia³ek podejmie decyzjê, co zrobiæ po pora¿ce w Kro¶nie. "Nie wiem jeszcze jakie, ale napewno nast±pi± zmiany" - mówi Prezes Kolejarza Opole. Jerzy Drozd nie kryje emocji po czwartkowej przegranej z Krosnem. "Zawsze po takich...