Kolejny dobry wystêp Marcina

Marcin Sekula potwierdzi³ swoj± dobra formê zdobywaj±c, we wczorajszym meczu Outrup-Holstebro, dziesiêæ punktów. Wychowanek Kolejarza by³ drugim punktuj±cym w dru¿ynie tu¿ po Charliem Gjedde.Dru¿yna Marcina przegra³a to spotkanie 40-44. W sk³adzie Holstebro poraz kolejny zabrak³o miejsca dla innego zawodnika...

Pech nie opuszcza Chudego

Gro¼nym upadkiem zakoñczy³ siê dzisiejszy trening dla m³odego zawodnika Kolejarza - Paw³a Chudego.Pawe³ upad³ na bark i dozna³ skomplikowanego z³amania obojczyka. Najprawdopodobniej oznacza to koniec sezonu dla wychowanka opolskiego klubu.Przypomnijmy ¿e Pawe³ mia³ wyst±piæ w eliminacjach MMPPK, niestety w...

Dobry mecz Hautamaekiego

Osiem punktów zdoby³ dla Griparny Nykoeping zawodnik Kolejarza - Juha Hautamaeki w dzisiejszym meczu Allsvenskan przeciwko Ornarnie Marienstad.Niestety dru¿yna Juhy przegra³a to spotkanie 50-46. Fin by³ drugim najlepszym zawodnikiem w przyjezdnej dru¿ynie, a swoim wystêpem przyæmi³ m.in. zawodników Or³a...

Marcin wyst±pi w Niemczech

Marcin Sekula we¼mie udzia³ w pi±tek w miêdzynarodowym indywidualnym turnieju ¿u¿lowym w miejscowo¶ci Biesenthal pod Berlinem.Oprócz opolskiego wychowanka w turnieju wyst±pi± tak¿e dwaj inni Polacy: Tomasz Bajerski i Tomasz Piszcz. Zawody rozegrane zostan± przy sztucznym o¶wietleniu.1. Erik Pudel (Niemcy)...

Brian niepokonany

Ma³y komplet punktów zdoby³ zawodnik Kolejarza - Brian Lyngsoe we wczorajszym spotkaniu duñskiej SuperLigi pomiêdzy Esbjergiem a Grindsted.Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem dru¿yny Briana 54-33, a 16 punktów z dwoma bonusami zapewni³o Duñczykowi tytu³ najlepszego zawodnika na torze. ...

Trybuna na stadionie Kolejarza jednak powstanie

Ratusz wróci³ do koncepcji budowy trybuny na stadionie przy ul. Wschodniej. O sprawie pisali¶my na pocz±tku czerwca- Po tek¶cie "Gazety" i ostrej - choæ w naszym odczuciu w czê¶ci nies³usznej - krytyce wrócili¶my do koncepcji wybudowania trybuny. Powstanie ona...

Eliminacje MMPPK

W najbli¿sz± niedzielê w Ostrowie zostanie rozegrana runda eliminacyjna M³odzie¿owych Mistrzostw Polski Par Klubowych. W¶ród sze¶ciu juniorskich par walcz±cych o dwie pierwsze pozycje które to gwarantuj± awans do fina³u znalaz³ sie duet opolskiej zespo³u. Kolejarza w tych zawodach reprezentowaæ...

Smethills nadal bez formy

Nie mo¿e odnale¼æ dobrej formy, obcokrajowiec Kolejarza, Lee Smethilss wystêpuj±cy tak¿e w dru¿ynie Sheffield Tigers.We wczorajszym meczu z dru¿yn± Isle of Wight Islanders Brytyjczyk zdoby³ tylko 4 punkty i ponownie by³ jednym z najs³abszych je¼d¼ców na torze."Wyspiarze" pokonali dru¿ynê...

Tygodnik ¯u¿lowy: D³ug ro¶nie

Rozmowa z Adamem Czechowiczem- Jaka atmosfera panuje w dru¿ynie Kolejarza?Nie jest najlepiej, poniewa¿ brakuje wyniku. S± nerwy, ale nie dopatrywa³bym siê jaki¶ wielkich sensacji.- Polscy zawodnicy s± lepsi ni¿ obcokrajowcy?Nie po to ¶ci±ga siê zagranicznych zawodników, aby robili sze¶æ...

Brian tu¿ za podium, Kasperek s³abo

Charlie Gjedde zosta³ zwyciêzc± turnieju z okazji 25 lecia sportu ¿u¿lowego w niemieckiej miejscowo¶ci Brokstedt. W jubileuszowym turnieju wyst±pi³o tak¿e dwóch zawodników opolskiego KolejarzaTu¿ za podium uplasowa³ siê Brian Lyngsoe natomiast dopiero 10 pozycjê zaj±³ drugi z opolan -...