3 punkty Lubosa w Szwecji

Rospiggarna Hallstavik pokona³a na w³asnym torze dru¿ynê Hammarby Sztokholm 50:46, w meczu V kolejki szwedzkiej Elitserien.Zawodnik Kolejarza - Lubos Tomicek zdoby³ w tym spotkaniu 3 punkty. W pierwszym swoim biegu Lubos pokona³ tak uznanych zawodników jak Dobrucki i Ko³odziej....

Znamy obsadê æwieræfina³u IMP

Ju¿ 5 czerwca na opolskim stadionie zostanie rozegrana æwieræfina³owa runda Indywidualnych Mistrzostw Polski. W Opolskiej eliminacji wyst±pi trzech reprezentantów Kolejarza: Adam Czechowicz, Piort Rembas oraz Adam Pawliczek.Sk³ad turnieju zapowiada bardzo ciekawe zawody dlatego ju¿ dzi¶ zapraszamy wszystkich pañstwa na...

Komentarz Krecika po turnieju

Prezentujemy Pañstwu krótki komentarz Rafa³a Flegera po wczorajszym turnieju w którym wychowanek RKM Rybnik zaj±³ 2 miejsce. Krecik odniós³ siê w nim m.in. do tego ¿e zdo³a³ uzyskaæ najlepszy czas dnia:"- Na pewno poje¼dzi³em trochê. Mo¿na powiedzieæ, ¿e znów...

Nadzieje Polskiego ¯u¿la dla Lamparta

Dawid Lampart z Rzeszowa zosta³ zwyciêzc± dzisiejszego turnieju "Nadzieje Polskiego ¯u¿la". Drugie miejsce przypad³o reprezentantowi Kolejarza - Rafa³owi Flegerowi. Na najni¿szym stopniu podium stan±³ Adrian Szewczykowski z Gorzowa.Zawody mog³y siê podobaæ, by³o sporo mijanek i walki na dystansie. W...

Hautamaeki odpada z walki o IME

Juha Hautamaeki zaja³ 11 miejsce w pó³finale Indywidualnych Mistrzostw Europy, który to odby³ siê wczoraj wieczorem w Terenzano i niestety odpad³ z dalszej rywalizacji. Fin zdo³a³ wygraæ zaledwie jeden bieg w którym przyjecha³ m.in przed Alesem Drymlem i Kevinem...

GP: Wygrana Holty, dobry wystêp Tomicka

Wygran± Norwega z polskim paszportem - Rune Holty zakoñczy³y siê zawody z cyklu Grand Prix w Goeteborgu. Drugie miejsce w tych zawodach zaj±³ zdecydowanie najlepszy tego dnia Fredrik Lindgren a trzecie miejsce przypad³o aktualnemu mistrzowi ¶wiata - Nickiemu Pedersenowi,...

13 lipca turniej Szczakiela

Ju¿ dzi¶ zapraszamy wszystkich kibiców sportu ¿u¿lowego do Opola na 13 lipca.W tym dniu odbêdzie siê turniej: "Mistrz ¦wiata Jerzy Szczakiel zaprasza" Turniej ten bêdzie wyj±tkowy gdy¿ w tym roku mija 35 lat od pierwszego i jak do...

Zdaniem kibica: Czerwiñski najlepszy

W kolejnej sondzie przeprowadzonej przez portal KolejarzOpole.pl pytali¶my pañstwa o to który z zawodników wystêpuj±cych podczas turnieju Gerarda Stacha najbardziej zas³u¿y³ na miejsce w meczowym sk³adzie Kolejarza Opole.Przewa¿aj±ca wiêkszo¶æ z pañstwa widzia³a w sk³adzie zawodnika KM Ostrów, Zbigniewa Czerwiñskiego....

Dobry wystêp Hautamaekiego

Juha Hautamaeki zaliczy³ kolejny udany wystêp w szwedzkiej Allsvenskan. Reprezentant Finlandii zdoby³ 11 punktów i jednego bonusa w meczu przeciwko Solkkaternie Karlstad. Oprócz Juhy 11 punktów (tyle ¿e w 6 startach) dla Solkkaterny zdoby³ Andreas Lekander. Najlepszym zawodnikiem spotkania...

Plany opolskich dzia³aczy

Na 13 lipca planowany jest turniej Mistrz ¦wiata Jerzy Szczakiel zaprasza. Nie jest wykluczone, ¿e je¿eli w³odarzom opolskiego klubu uda siê zebraæ odpowiedni± ilo¶æ pieniêdzy to zawody bêd± mia³y miêdzynarodow± obsadê. Natomiast w najbli¿szy poniedzia³ek opolscy dzia³acze spotkaj± siê...