Punkt Kildemanda

W kolejnym meczu duñskiej Superligi zmierzy³y siê dru¿yny Holstebro i Fjelsted. Dla dru¿yny go¶ci jeden punkt wywalczy³ m³odzie¿owiec Kolejarza Peter Kildemand. Oprócz niego w meczu wyst±pili inni zawodnicy startuj±cy w tym sezonie w polskiej drugiej lidze. Claus Vissing i...

Wallner w do³ku

W rozegranej w niemieckiej miejscowo¶ci Neustadt-Donau rundzie kwalifikacyjnej do mistrzostw Europy wyst±pi³ obcokrajowiec Kolejarza Fritz Wallner. Austriak podobnie jak to mia³o miejsce w trakcie meczu ze Startem Gniezno zawiód³ swoich kibiców i odpad³ z dalszej rywalizacji. Fritz zdoby³ zaledwie...

Zatrzymany sprawca postrzelenia Miros³awa Sosny

40-letni Artur R. w sobotnie popo³udnie, zatrzymany zosta³ przez policyjnych antyterrorystów. Mê¿czyzna odpowie za usi³owanie zabójstwa, jakiego dopu¶ci³ siê dwa dni temu w Domecku.Przypomnijmy, do zdarzenia dosz³o w czwartek wieczorem. Artur R. wszed³ na teren jednej z posesji, gdzie...

Stan zdrowia Miros³awa Sosny

Miros³aw Sosna po tym jak pó¼nym wieczorem w czwartek zosta³ postrzelony przeszed³ czterogodzinn± operacjê w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Lekarzom nie uda³o siê jednak wyci±gn±æ kuli. W trakcie operacji okaza³o siê, ¿e niefortunnie wesz³a za krêgos³up, co oznacza, ¿e...

Znamy sk³ady!

Znane s± ju¿ sk³ady na mecz który w najbli¿szy czwartek Kolejarze odjad± w Kro¶nie. W sk³adzie naszej dru¿yny zasz³o kilka zmian. Opolanie awizuj± zestawienie z zaledwie jednym ¿u¿lowcem zagranicznym. Przypominamy ¿e w podanym ni¿ej sk³adzie opolskiej dru¿yny mog± zaj¶æ...

Zabrak³o niewiele

S³awomir D±browski w finale krajowych eliminacji do Indywidualnych Mistrzostw ¦wiata Juniorów zaj±³ 10 pozycjê a to oznacza ¿e niestety nie bêdzie reprezentowa³ Polski na arenie miêdzynarodowej. Trzeba jednak powiedzieæ ¿e zdobycie 6 punktów w stawce najlepszych polskich juniorów to...

Postrzelony ¿u¿lowiec bêdzie ¿yæ!

By³y ¿u¿lowiec Miros³aw Sosna, który zosta³ postrzelony na swojej posesji w czwartek wieczorem, przeszed³ udan± operacjê i jego ¿yciu nie zagra¿a niebezpieczeñstwo.By³y ¿u¿lowiec próbowa³ z³apaæ z³odzieja, który wszed³ na jego posesjê. Kiedy Miros³aw Sosna dopad³ podejrzanego mê¿czyznê, ten wyci±gn±³...

S³awomir D±browski: Jestem ju¿ w pe³ni zdrowy.

Reprezentuj±cy barwy Kolejarza Opole ¿u¿lowiec zaskoczy³ dobr± dyspozycj± i zapewni³ sobie awans do pi±tkowego fina³u w Tarnowie. Powracaj±cy po d³ugiej przerwie na tory zawodnik wywalczy³ 11 punktów co pozwoli³o mu na zajêcie szóstej lokaty.Wychowanek gorzowskiej Stali po pó³torej roku...

Postrzelony ¿u¿lowiec walczy o ¿ycie

By³y ¿u¿lowiec Kolejarza Opole, Miros³aw Sosna zosta³ postrzelony przez nieznanych sprawców na terenie w³asnej posiad³o¶ci w Domecku. Karetka odwioz³a go do szpitalu w OpoluDo tej pory policji nie uda³o siê uj±æ sprawców. W nocy z czwartku na pi±tek trwa³...

Tylko 2 „oczka” Smethillsa

Wczoraj obcokrajowiec Kolejarza Lee Smethillswyst±pi³ w kolejnym meczu Sheffield w Premier League. Niestety Anglik zawiód³ i zdo³a³ uzyskaæ jedynie 2 punkty dwukrotnie przyje¿dzaj±c przed zawodnikami rezerwowymi go¶ci Isle of Wight Islanders. Podobnie jak Smethills w barwach Wyspiarzy zaprezentowa³ siê...