Sêdzia tych zawodów to… z³odziej!

Kibice Kolejarza którzy udali siê do Miszkolca mieli spore pretensje do arbitra w zwi±zku z bardzo kontrowersyjnymi decyzjami które podejmowa³. Podobne zdanie o pracy sêdziego ma m³odzie¿owiec Kolejarza Rafa³ Fleger:"Sêdzia tych zawodów to... z³odziej! Na pocz±tku ukrad³ mi dwa...

Prasa: Wielki ba³agan, czyli Kolejarze na Wêgrzech

Opolski Kolejarz poleg³ w Miszkolcu ró¿nic± 16 punktów. Kolejarze pope³niali kardynalne b³êdy Ju¿ druga kolejka rozgrywek ligowych pokaza³a, ¿e Kolejarz Opole, naszpikowany jak nigdy zawodnikami zagranicznymi i dysponuj±cy szerokim sk³adem, niekoniecznie musi siê liczyæ w walce o awans do...

Prasa: Kolejarz przegra³ z zespo³em Miskolca – relacja z meczu

Opolski Kolejarz ci±gle nie mo¿e odczarowaæ wêgierskiego toru. W poprzednich meczach zdobywa³ tam po 42 pkt. Tym razem tylko 37.Zespó³ go¶ci wyst±pi³ na Wêgrzech w siedmioosobowym sk³adzie. Po raz kolejny z powodu kontuzji nie móg³ pojechaæ junior S³awomir D±browski,...

Schmidt dwunasty w £odzi

W rozegranym dzi¶ w £odzi turnieju indywidualnym, opolski wychowanek, Tomasz Schmidt zaj±³ dwunaste miejsce i zdoby³ 7 punktów (tyle samo co Miko³ajczak, Katt czy Denis Sajftudinow). Tomek ca³kiem nie¼le zaprezentowa³ siê na tle zawodników Or³a i na pewno zapozna³...

Kolejna pora¿ka na Wêgrzech

53-37 brzmia³ wynik po piêtnastu biegach dzisiejszego niezwykle zaciêtego meczu miêdzy Speedway Miskolc a Kolejarzem Opole. Nie oby³o siê ponownie bez kontrowersji. Form± b³ysn±³ Czechowicz, do roli lidera powoli zacz±³ dorastaæ Tomicek (choæ nie ustrzeg³ siê fatalnego b³êdu gdy...

Kibice Kolejarza w Miskolcu

Otwarcie bram stadionu w Miskolcu nast±pi o 14.30. Tymczasem kibice zd±¿yli ju¿ zauwa¿yæ Briana Lyngsoe i Niklasa Larssona przygotowuj±cych siê w parkingu. Od czasu do czasu w centrum Miskolca s³ychaæ naszych kibiców i g³o¶ne "Kolejarz Opole".Kibice przesy³aj± tak¿e kolejne...

Prasa: Kolejarz Opole bêdzie walczy³ na Wêgrzech

Opolanie wyst±pi± tam bez trzech zawodników. Mocno komplikuje to sytuacjê opolskiego zespo³u.W sk³adzie zabraknie S³awomira Dabrowskiego (kontuzja), Juhy Hautamaekiego (pogrzeb wujka) oraz Petera Kildemanda (brak zgody federacji na start).Jak dot±d opolanie dwukrotnie startowali w Miskolcu i dwa razy minimalnie...

Kibice ju¿ w drodze do Miskolca

Równo o godzinie 23.17 autobus z 30 kibicami wyruszy³ w kierunku Miskolca. Do pokonania mamy 550km. ...

Sze¶æ punktów Smethillsa

Lee Smethills ponownie zaprezentowa³ siê dzi¶ na torze. Po wczorajszym s³abym wystêpie dzi¶ nieznaczna poprawa gdy¿ Lee zdoby³ sze¶æ punktów i dwa bonusy w piêciu startach, a jego "Tygrysy" przegra³y w wyjazdowym pojedynku z Redcar Bears 47-43.Lee rozpocz±³ zawody...

Zdaniem kibica: Wygramy!

Kolejarz ju¿ w Miskolcu, nied³ugo w podró¿ na Wêgry wyrusz± tak¿e kibice, a my prezentujemy pañstwu wyniki kolejnej sondy przeprowadzonej przez KolejarzOpole.pl. Ankieta dotyczy³a oczywi¶cie meczu w Miskolcu i wyniku jaki osi±gnie Kolejarz na tym trudnym terenie. Wiêkszo¶æ internautów...