Ju¿ dzi¶ zapraszamy wszystkich kibiców sportu ¿u¿lowego do Opola na 13 lipca.W tym dniu odbêdzie siê turniej: „Mistrz ¦wiata Jerzy Szczakiel zaprasza” Turniej ten bêdzie wyj±tkowy gdy¿ w tym roku mija 35 lat od pierwszego i jak do tej pory jedynego triumfu polskiego ¿u¿lowca w indywidualnych mistrzostwach ¶wiata.

Organizatorzy turnieju przewiduj± wiele atrakcji oraz bardzo siln± obsadê zawodów.

Bêdziemy na bie¿±co informowaæ pañstwa o przygotowaniach do turnieju.

Komentarze

komentarzy