Niedzielny mecz Kolejarza Opole z Or³em £ód¼ pokaza³ s³abo¶æ ca³ego opolskiego zespo³u. Po raz kolejny zawiód³ najlepiej op³acany z opolan, Czech Lubos Tomicek

Tomicek przed sezonem zapowiada³, ¿e jego celem jest bycie liderem Kolejarza. Na s³owach siê skoñczy³o, bo Czech nie radzi sobie w najni¿szej polskiej lidze albo po prostu traktuje wystêpy tutaj treningowo. W niedzielnym meczu z Or³em £ód¼ najpierw zepsu³ start w pierwszym biegu, wje¿d¿aj±c w ta¶mê, pó¼niej pojecha³ dwa biegi bardzo dobrze, czwarty tragicznie, przyje¿d¿aj±c na czwartym miejscu. Jak sam siê pó¼niej przyzna³, przesiad³ siê z lepszego na gorszy motor! Od razu pojawi³o siê podejrzenie, ¿e Czech, wzorem swojego starszego kolegi Bohumila Brhela, jako je¼dziec fabryczny javy testuje w lidze polskiej motory.

– Ca³kiem niezrozumia³e jest dla mnie zachowanie Tomicka. Nie chcê oceniaæ pochopnie sytuacji. Pewne jest jednak, ¿e nie bêdziemy wiêcej go ¶ci±gaæ na mecze – mówi prezes Kolejarza Jerzy Drozd. Warto wspomnieæ, ¿e Tomicek dobrze zarabia na startach w Kolejarzu. Nieoficjalnie wiadomo, ¿e za jeden punkt klub p³aci mu oko³o 300 euro, a dodatkowo ma refundowan± podró¿.

Patrz±c na wszystkie wystêpy Czecha od pocz±tku sezonu, tak naprawdê mo¿na tylko za jeden go pochwaliæ, w Miszkolcu zdoby³ 12 punktów. Poza tym s³abo zaprezentowa³ siê w meczu ze Startem Gniezno, gdzie zdoby³ dziewiêæ „oczek”, a dodatkowo w 15. biegu wywióz³ na bandê kolegê z zespo³u Briana Lyngso. Na otwarcie sezonu ze Speedwayem Równe zdoby³ dziewiêæ punktów. Na mecz do £odzi nie dojecha³ z powodu awarii samochodu.

To, ¿e klub rezygnuje z us³ug Czecha, na pewno ucieszy niektórych opolskich zawodników. Adam Czechowicz i Piotr Rembas od jakiego¶ czasu ju¿ podkre¶laj±, ¿e opolscy obcokrajowcy nie s± wcale lepsi od krajowych zawodników Kolejarza.

Wydaje siê, ¿e najwiêksze szanse na wskoczenie do sk³adu w miejsce Tomicka ma wychowanek Kolejarza Marcin Sekula, który w £odzi zdoby³ dziewiêæ punktów. Sekula dobrze prezentuje siê równie¿ w lidze duñskiej. Jak na razie startowa³ w niej dwa razy w barwach Outrup. W pierwszym meczu, wystêpuj±c przeciwko Esbjerg, zdoby³ 12 punktów, w minionym tygodniu przeciwko Brovst siedem. Ma³o optymistyczne s± natomiast informacje o startach innych naszych stranieri, nap³ywaj±ce z zagranicy. Fin Juha Hautamaeki ma problemy ze zdobywaniem punktów w lidze szwedzkiej, a Anglik Lee Smethills przez jaki¶ czas nie ³apa³ siê nawet do sk³adu Sheffield Tigers. Cieszy jedynie postawa juniora Petera Kildemanda, który awansowa³ do fina³u indywidualnych mistrzostw Europy juniorów, nie jest jednak powo³ywany na mecze Kolejarza.

Jan Piotrowski

¬ród³o: Gazeta Wyborcza Opole

Komentarze

komentarzy