Najnowszy nabytek opolskiego klubu – Micha³ Mitko, ju¿ rozpocz±³ przygotowania do nadchodz±cego sezonu. Rybniczanin, mimo zmiany barw klubowych nadal bêdzie bra³ udzia³ w przedsezonowych treningach dru¿yny RKM-u ROW Rybnik.

Zajêcia odbywaj± siê sze¶æ razy w tygodniu. W plan treningów wchodz± m.in. zajêcia na sali gimnastycznej, si³owni czy treningi judo. Nowo¶ci± s± zajêcia na basenie oraz trening… tenisa sto³owego. Gra w „ping-ponga” ma przyczyniæ siê do poprawy refleksu u zawodników. – Tak jak ka¿dego roku, w okresie zimowym bêdê trenowaæ wspólnie z ch³opakami z rybnickiej dru¿yny. Dziêkujê Zarz±dowi RKM ROW Rybnik za wydanie pozwolenia na mój udzia³ w zajêciach. Plan treningów uleg³ nieco zmianie w porównaniu do poprzedniego roku. Jest to dopiero pocz±tek pracy, wiêc o ostrych treningach nie mo¿na póki co mówiæ – powiedzia³ Micha³. – W pó¼niejszym czasie rozpocznê równie¿ dodatkowe, indywidualne treningi. Chcê byæ jak najlepiej przygotowany do nowego sezonu – dodaje „Siwy” na swojej stronie internetowej – www.michalmitko.com.

¼ród³o: michalmitko.com

Komentarze

komentarzy