Marcin Piekarski to nowy zawodnik Kolejarza Opole. 20-letni zawodnik, po czterech latach pobytu, opu¶ci³ szeregi czêstochowskiego W³ókniarza, przeniós³ siê do Opola i ma byæ tam liderem formacji m³odzie¿owej.

Po czterech latach pobytu w Czêstochowie, definitywnie rozsta³e¶ siê z W³ókniarzem i przenios³e¶ do Opola. Masz wobec tego wiêcej obaw czy nadziei?
– Jestem przede wszystkim pe³ny nadziei. Liczê na rozwój i zdecydowanie wiêksz± liczbê startów. Cieszê siê, ¿e przechodzê do Opola; ¿a³ujê jedynie, ¿e nie zrobi³em tego wcze¶niej. Nie do koñca by³o to jednak mo¿liwe. Dopiero w tym roku otworzy³a siê furtka do transferu.

Wspomnia³e¶ o chêci czêstych startów. W poprzednich sezonach na torach widywali¶my Ciê raczej rzadko. Z czego to wynika³o?
– W Czêstochowie nie stawiano na wychowanków. Trenowa³em z ca³ych si³, stara³em siê, lecz i tak by³em odstawiany od sk³adu. Utrudnione by³o nawet odej¶cie z klubu. Dlatego jeszcze raz powtarzam, ¿e jestem zadowolony z transferu do Kolejarza. Opolscy dzia³acze zaufali mi, dali szansê, a ja postaram siê j± wykorzystaæ.

Opolski tor te¿ Ci chyba odpowiada.
– Z regu³y w Opolu je¼dzi³o mi siê dobrze, a najlepiej ¶wiadcz± o tym dobre wyniki w zawodach m³odzie¿owych. My¶lê, ¿e tor poznam jeszcze lepiej po przedsezonowych treningach; dopasujê do niego swoje silniki, a to powinno prze³o¿yæ siê na pozytywne rezultaty.

Wróæmy na chwilê do Twojego ligowego debiutu. W I rundzie play-off sezonu 2005, W³ókniarz podejmowa³ na w³asnym stadionie Uniê Leszno. Ty, startuj±c jako wielki talent, w debiutanckim wy¶cigu by³e¶ o krok od zwyciêstwa.
– Pamiêtam ten moment znakomicie. Pewnej wygranej pozbawi³ mnie defekt motocykla na ostatnich metrach. Mimo to swój debiut wspominam pozytywnie. Paradoksalnie by³ to jednak pocz±tek moich problemów. Nie otrzymywa³em od klubu wystarczaj±cego wsparcia – zarówno sprzêtowego, jak i psychicznego, i moja kariera stanê³a w miejscu. Wierzê, ¿e wraz ze zmian± otoczenia, nast±pi tak¿e progres wyników.

Masz jakie¶ cele indywidualne przed nadchodz±cym sezonem?
– Chcê przede wszystkim pomóc Kolejarzowi w awansie. Zamierzam skoncentrowaæ siê na wystêpach ligowych i w ka¿dym biegu jak najlepiej punktowaæ. Celów czysto indywidualnych raczej nie posiadam.

Pozna³e¶ ju¿ swoich nowych kolegów z zespo³u?
– Wiêkszo¶æ zawodników znam ze wspólnych startów i my¶lê, ¿e nie powinno byæ problemów z dogadaniem siê. Osobi¶cie nie pozna³em jeszcze ¿u¿lowców zagranicznych, ale nast±pi to zapewne podczas ligowych meczów.

Dziêkujê bardzo za rozmowê.
– Dziêkujê równie¿.

Komentarze

komentarzy